نویسنده = حسین بشارتی
تعداد مقالات: 6
4. بررسی اثر کودهای زیستی بر عملکرد و کیفیت خیار در شرایط مزرعه

دوره 29، شماره 1، بهار 1394، صفحه 11-22

10.22092/ijsr.2015.101388

فرنک مشبکی اصفهانی؛ حسین بشارتی