نویسنده = حسین اسدی
تعداد مقالات: 3
1. مقایسه و ارزیابی کارائی مدل‌های RUSLE و RUSLE2 در برآورد هدررفت خاک در دامنه‌های مرتعی حوضه خامسان کردستان

دوره 32، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 203-218

10.22092/ijsr.2018.117041

ناصر خالق پناه؛ مهدی شرفا؛ حسین اسدی؛ منوچهر گرجی؛ مسعود داوری


3. تأثیر بیوچار (زغال زیستی) پوسته شلتوک برنج بر آبشویی نیترات در یک خاک رسی

دوره 29، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 127-434

10.22092/ijsr.2016.105902

محمد قربانی؛ حسین اسدی؛ سپیده ابریشم‌کش