نویسنده = مسعود داوری
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه و ارزیابی کارائی مدل‌های RUSLE و RUSLE2 در برآورد هدررفت خاک در دامنه‌های مرتعی حوضه خامسان کردستان

دوره 32، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 203-218

10.22092/ijsr.2018.117041

ناصر خالق پناه؛ مهدی شرفا؛ حسین اسدی؛ منوچهر گرجی؛ مسعود داوری


2. اشتقاق و ارزیابی تابع انتقالی طیفی و تابع انتقالی خاک به منظور برآورد ظرفیت تبادل کاتیونی

دوره 31، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 641-653

10.22092/ijsr.2018.115957

صلاح الدین کریمی؛ مسعود داوری؛ ابراهیم بابائیان