کلیدواژه‌ها = واسنجی
تعداد مقالات: 2
1. تعیین حد بحرانی فسفر خاک برای لوبیا

دوره 33، شماره 1، بهار 1398، صفحه 25-35

10.22092/ijsr.2019.119053

محمدعلی خودشناس؛ جواد قدبیک لو؛ مسعود دادیور


2. مقایسه و ارزیابی کارائی مدل‌های RUSLE و RUSLE2 در برآورد هدررفت خاک در دامنه‌های مرتعی حوضه خامسان کردستان

دوره 32، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 203-218

10.22092/ijsr.2018.117041

ناصر خالق پناه؛ مهدی شرفا؛ حسین اسدی؛ منوچهر گرجی؛ مسعود داوری