دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

تجمع فلزات سنگین در ریشه و اندام هوایی ذرت رشد یافته در خاک‎های تیمار شده با لجن فاضلاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1402

10.22092/ijsr.2023.363098.718

یوسف رضا باقری؛ احمد گلچین؛ حامد رضایی؛ لیلا اسماعیل نژاد


بررسی اثرات خاک اره و بیوچارهای تهیه شده از آن در دماهای مختلف بر سینتیک واجذب کادمیم در یک خاک لوم سیلتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1402

10.22092/ijsr.2023.362716.713

فهیمه بهاروندی؛ محمد فیضیان؛ افسانه عالی نژادیان؛ صمد عبدی