بر اساس نویسندگان

آ

 • آزادی، ابوالفضل [1] دانشجوی دکتری بخش علوم خاک دانشگاه شیراز
 • آزادی، فرناز [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم خاک واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
 • آزوغ، علی [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه زراعت، پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • آقایی، مریم [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
 • آقاجانی، آمنه [1] کارشناس ارشد خاکشناسی (بیولوژی خاک)
 • آناقلی، امین [1] استادیار مرکز ملی تحقیقات شوری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایران
 • آیینه حیدری، مرضیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علوم خاک، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنرکرمان

ا

 • ابراری واجاری، کامبیز [1] استادیار دانشگاه لرستان
 • ابراهیمی، عیسی [1] دانشجوی دکتری فیزیک و حفاظت خاک دانشگاه گیلان
 • ابراهیمی، فرهاد [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی
 • ابراهیمیان، حامد [1] استادیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • ابراهیم زاده، گلناز [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا-همدان
 • ابریشم‌کش، سپیده [1] دانشجوی دکتری دانشگاه تهران
 • ابطحی، سید علی [1] استاد بخش علوم خاک دانشگاه شیراز
 • احمدی، تارخ [1] دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی گروه آب دانشگاه زابل
 • احمدزاده، سمیرا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
 • احمدزاده سروستانی، سعیده [1] دانشجوی دکتری خاکشناسی دانشگاه شهید ‌چمران‌ اهواز
 • احمدی ندوشن، مژگان [1] استادیارگروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران؛ مرکز تحقیقات پسماند و پساب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
 • اخیانی، احمد [1] عضو هیأت ‌علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان؛ سازمان تخقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، سمنان، ایران
 • اخلاقی امیری، نگین [1] استادیار بخش تحقیقات گیاهان زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران؛ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ساری، ایران
 • اخلاقی امیری، نگین [1] استادیار بخش علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
 • اخلاقی امیری، نگین [1] استادیار بخش علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ساری، ایران
 • اخلاقی امیری، نگین [1] استادیار بخش علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مازندران، ایران
 • اخلاقی امیری، نگین [1] استادیار بخش علوم زراعی و باغی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
 • اخوان فومنی، سحر [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان
 • ایرانی پور، رامین [1] استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرکرد
 • ایروانی، مجید [1] استادیار، کارگاه آموزشی علوم خاک آلبرتا
 • استوار، پویا [1] دانشجوی دکتری علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
 • اسدی، حسین [1] دانشیار دانشگاه گیلان
 • اسدی، حسین [1] دانشیار گروه علوم و مهندسی خاک، دانشگاه تهران
 • اسدی، حسین [1] دانشیار گروه مهندسی علوم خاک پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • اسدی، حسین [1] دانشیار دانشگاه گیلان
 • اسدزاده، فرخ [1] استادیار دانشگاه ارومیه
 • اسدزاده، فرخ [1] استادیار دانشگاه ارومیه
 • اسدی کنگرشاهی، علی [1] استادیار بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
 • اسدی کنگرشاهی، علی [1] استادیار بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
 • اسدی کنگرشاهی، علی [3] استادیار بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ساری، ایران
 • اسدی کنگرشاهی، علی [1] استادیار بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مازندران، ایران
 • اسدی کنگرشاهی، علی اسدی [1] استادیار بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران؛ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ساری، ایران
 • اسلامی سید محله، راحله [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • اسماعیلی آفتابدری، محمد [1] کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان
 • اسماعیل‌پور، بهروز [1] دانشیار گروه علوم باغبانی دانشگاه محقق اردبیلی
 • اصغری، حمیدرضا [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود
 • افتخاری، کامران [1] استادیار موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 • افتخاری، کامران [1] استادیار موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 • افراسیاب، پیمان [1] دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه زابل
 • افضلی گروه، هوشنگ [1] پژوهشگر بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمان، ایران
 • افضلی نیا، صادق [1] دانشیار بخش فنی و مهندسی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، زرقان، ایران
 • افضلی نیا، صادق [1] دانشیار بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز
 • اکبری مقدم، علیرضا [1] کارشناس ارشد بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش و کشاورزی و منابع طبیعی سیستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، زابل، ایران
 • اله قاسمی، احسان اله [1] فارغ التحصیل کارشناسی ارشد گروه علوم خاک دانشگاه فردوسی مشهد
 • امام، یحیی [1] استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • امامی، حجت [1] دانشیار گروه علوم خاک دانشگاه فردوسی مشهد
 • امامقلی زاده، صمد [1] دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود
 • امجدیان، مریم [1] دانش‌ آموخته کارشناسی‌ارشد، بخش علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
 • امیدی، سمیرا [1] کاندیدای دکتری آبیاری و زهکشی؛ دانشگاه فردوسی مشهد
 • امیدی، سمیرا [1] دانشجوی دکتری، دانشگاه فردوسی مشهد
 • امیدی فرد، محمد [1] دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد دانشگاه شیراز
 • امیدواری، شهرام [1] استادیار پژوهش بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران
 • امیدواری، شهرام [1] استادیار پژوهش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 • امیری، محمدجواد [1] استادیار دانشگاه فسا، ایران
 • امیراحمدی، الناز [1] دانشجوی دکتری جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران
 • امیرپور رباط، مهدی [1] دکتری تخصصی بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمان، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، کرمان، ایران
 • امیر مرادی، کیمیا [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینا همدان
 • ایوبی، شمس اله [1] استاد دانشگاه صنعتی اصفهان
 • اوستان، شاهین [1] استاد گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
 • اوستان، شاهین [2] دانشیار دانشگاه تبریز
 • اولیایی، حمیدرضا [1] استادیار گروه علوم خاک دانشگاه یاسوج

ب

پ

 • پاک نژاد، علی رضا [1] مربی پژوهش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد- دزفول. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 • پاک نژاد، علی رضا [1] مربی پژوهش بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، دزفول، ایران
 • پاک‌نژاد، علی رضا [1] مربی پژوهش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی‌آباد،سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، دزفول، ایران
 • پری زنگنه، عبدالحسین [1] استاد گروه علوم محیط زیست، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، ایران
 • پیرسته انوشه، هادی [1] استادیار مرکز ملی تحقیقات شوری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایران
 • پیروان، حمیدرضا [1] استادیار پژوهشکده پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
 • پرویزی، یحیی [1] استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی کرمانشاه
 • پرویزی، یحیی [1] استادیار بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمانشاه، ایران
 • پرویزی، یحیی [1] استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه
 • پروین، محسن [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد داراب
 • پسندیده، محمد [1] دانشجوی دکتری گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
 • پسندیده، محمد [1] محقق بخش تحقیقات شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه، موسسه تحقیقات خاک و آب
 • پیشگیر، معصومه [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین، خوزستان
 • پناهپور، ابراهیم [1] دانشیار گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • پهلوان‌راد، محمدرضا [1] استادیار بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، زابل، ایران
 • پوررضا، مرتضی [1] استادیار گروه منابع طبیعی دانشگاه رازی
 • پوررضا بیلندی، محسن [1] استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه بیرجند

ت

ث

ج

چ

 • چاوشی، الهام [1] استادیارگروه خاکشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
 • چراتی، علی [1] استادیار مرکز تحقیفات کشاورزی استان مازندران
 • چرم، مصططفی [1] دانشیارگروه خاکشناسی‌دانشگاه شهید چمران‌ اهواز

ح

 • حاج‌عباسی، محمدعلی [1] استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • حافظی‌مقدس، ناصر [1] استاد گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد
 • حامدی، فردین [1] مربی پژوهشی بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمانشاه، ایران
 • حجازی، مجید [1] دانشیار بخش علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • حجازی مهریزی، مجید [1] استادیار گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنرکرمان
 • حجتی، سید‌محمد [1] استادیار گروه جنگلداری، دانشگاه منابع طبیعی ساری
 • حجتی، سعید [1] استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • حجتی، سعید [1] دانشیار گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • حجتی، سعید [1] دانشیار گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • حیدری، احمد [1] استاد گروه مهندسی علوم خاک، دانشگاه تهران
 • حیدری، احمد [1] دانشیار گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه تهران
 • حیدری، جلال [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه خاکشناسی دانشگاه شهرکرد
 • حیدری، صابر [1] عضو هیات علمی بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، جیرفت، ایران
 • حیدری، لادن [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا-همدان
 • حیدری، محدثه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
 • حیدری سلطان‌آبادی، محسن [1] استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
 • حسینی، پرویز [1] دانش آموخته گروه خاکشناسی، واحد داراب، دانشگاه ازاد اسلامی، داراب، ایران
 • حسینی، حسین میر سید [1] دانشیار دانشگاه تهران
 • حسینی، سید احمد [1] پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان آموزش و تحقیقات
 • حسینی، سیدماشاالله [1] استادیار بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران
 • حسینی، سید ماشااله [1] بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اقلید، ایران
 • حسینی، یعقوب [1] استادیار پژوهش، بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرعباس، ایران
 • حسینی، یعقوب [1] استادیار پژوهشی بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرعباس، ایران
 • حسینی، یعقوب [1] استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان
 • حسینی، هدی [1] دانشجوی دکترای علوم و مهندسی خاک دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • حسین‏ پور، علیرضا [1] استاد دانشگاه شهرکرد
 • حسین بابازاده، حسین [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • حسین بقائی، امیر حسین [1] گروه خاکشناسی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران
 • حسین پور، علیرضا [1] استاد گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد
 • حسین‌پور، علیرضا [1] استاد گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد
 • حضرت‌زاده، شیرین [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد ﻣﺤﻴﻂ‌زﻳﺴﺖ، واﺣﺪ ﻫﻤﺪان، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ، ﻫﻤﺪان، ایران
 • حقیقی، مریم [1] استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه صنعتی اصفهان
 • حکیم‌زاده اردکانی، محمدعلی [1] دانشیار دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد
 • حکم علی پور، سعید [1] استادیار گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • حمیدی‌فر، حسین [1] استادیار دانشگاه شیراز

خ

د

 • دادیور، مسعود [2] عضو هیأت علمی بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران
 • دارابی، عبدالستار [1] استادیار، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران
 • دیالمی، حجت [1] مربی پژوهشی، پژوهشکده خرما و میوه‌های گرمسیری، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران
 • دیانت مهارلویی، زهرا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، بخش علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
 • داودی، محمد [1] کارشناس ارشد خاک‌شناسی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • داوری، کامران [1] استاد گروه مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد
 • داوری، کامران [1] استاد گروه مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد
 • داوری، مسعود [1] استادیار گروه علوم و مهندسی خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان
 • داوری، مسعود [1] استادیار گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
 • داوودی، محمدحسین [1] استادیار موسسه تحقیقات خاک و آب
 • داوودی، محمد حسین [1] استادیار پژوهش مؤسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • دبستانی رضوی، سیما [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد علوم خاک دانشگاه فردوسی مشهد
 • دریاشناس، سروش [1] کارشناس ارشد موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران،ایران
 • دریاشناس، عبدالمحمد [1] استادیار موسسه تحقیقات خاک و آب کشور،سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • دردی پور، اسماعیل [1] دانشیار گروه علوم خاک، دانشکده مهندسی آب و خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • دستفال، منوچهر [1] مربی پژوهش بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، داراب، ایران
 • دلاور، محمد امیر [1] دانشیار گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
 • دلبری، معصومه [1] دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه زابل
 • دلبری، معصومه [1] استادیار دانشگاه زابل
 • دلسوز خاکی، بهاره [1] دانش آموخته دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان ( خوراسگان)، گروه علوم خاک، اصفهان، ایران
 • دلسوز خاکی، بهاره [1] محقق، موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج. ایران
 • دلسوز خاکی، بهاره [1] محقق، موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • دلفیه، مژگان [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • دهقانی، فرهاد [1] استادیار پژوهش مرکز ملی تحقیقات شوری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایران
 • دهقانی، فرهاد [1] استادیار مرکز ملی تحقیقات شوری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایران
 • دهقانی بیدگلی، رضا [1] استادیار دانشگاه کاشان
 • ده‌مرده، خداداد [1] کارشناس ارشد بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش و کشاورزی و منابع طبیعی سیستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، زابل، ایران
 • دهنورد، سارا [1] دانشجوی سابق کارشناس ارشد باغبانی دانشگاه تربیت مدرس
 • دواتگر، ناصر [1] استادیار موسسه تحقیقات خاک و آب کشور
 • دواتگر، ناصر [1] استادیار موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کرج، ایران
 • دواتگر، ناصر [2] استادیار موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • دواتگر، ناصر [1] استادیار موسسه تحقیقات خاک و آب کشور
 • دواتگر، ناصر [1] دانشیار پژوهش، موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • دوات گر، ناصر [1] استادیار پژوهش مؤسسه تحقیقات کشور برنج، رشت، ایران
 • دوات‌گر، ناصر [1] استادیار پژوهش موسسه تحقیقات خاک و آب
 • دوات‌گر، ناصر [1] استادیار پژوهش مؤسسه تحقیقات برنج کشور
 • دوات‌گر، ناصر [1] دانشیار پژوهش، موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • دوات‌گر، ناصر [1] دانشیار، موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، کرج. ایران
 • دوات‌گر، ناصر [1] دانشیار، موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج. ایران
 • دورودیان، حمید رضا [1] استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان، لاهیجان، ایران

ذ

ر

 • راهب، علیرضا [1] دانشجوی دکتری گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه تهران
 • راهخدایی، اسماعیل [1] مربی پژوهشی، پژوهشکده خرما و میوه‌های گرمسیری، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران
 • راهنما، افراسیاب [1] دانشیار گروه علوم و مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • راهنمایی، رسول [1] استادیار دانشگاه تربیت مدرس
 • راهنمائی، رسول [1] استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه تربیت مدرس
 • رجالی، فرهاد [1] دانشیار پژوهش مؤسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • رجالی، فرهاد [1] دانشیار موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • ریحانی تبار، عادل [1] عضو هیات علمی گروه علوم خاک دانشکدة کشاورزی دانشگاه تبریز
 • ریحانی تبار، عادل [1] دانشیار گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
 • ریحانی‌تبار، عادل [1] دانشیار دانشگاه تبریز
 • ریحانی‌تبار، عادل [1] دانشیار گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
 • رحیمی، طیبه [1] دانش‌آموخته دکتری گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • رحیمی، قاسم [1] استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان، دانشکده کشاورزی
 • رحمانی، اصغر [1] دانشجوی دکتری مدیریت منابع خاک گروه علوم و مهندسی خاک، دانشگاه تهران
 • رحیمیان، محمدحسن [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه شهرکرد
 • رحمتی، مریم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه
 • رحیمی خوب، علی [1] استاد گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
 • رزاقی، فاطمه [1] استادیار بخش مهندسی آب و مرکز مطالعات خشکسالی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • رستمی، محمد علی [1] استادیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمان، ایران
 • رستمی‌نیا، محمود [1] استادیار گروه مهندسی آب و خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام
 • رسولی، زهرا [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد زراعت، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه شاهد
 • رسولی، نجمه [1] دانشجوی سابق ارشد دانشگاه گیلان
 • رسولی، نجمه [1] دانشجوی دکتری، گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • رشیدی، مینا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • رشیدی، ناصر [1] مربی پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی کرمان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمان، ایران
 • رضایی، ناهید [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • رضازاده، رمضان [1] استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان
 • رضایی فرد، مهرداد [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
 • رضائی، لیلا [1] کارشناس ارشد آزمایشگاه فیزیک خاک، مؤسسه تحقیقات برنج کشور
 • رضائی، لیلا [2] دانشجوی دکتری، علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
 • رضائی، لیلا [1] کارشناس ارشد آزمایشگاه فیزیک خاک، موسسه تحقیقات برنج کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران
 • رضوی، زهرا [1] دانشجوی دکتری دانشکده محیط زیست دانشگاه صنعتی اصفهان
 • رفیع، محمدرضا [1] دانشجوی دکتری، گروه خاک‌شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • رمضانپور، حسن [1] دانشیار دانشگاه گیلان
 • رمضانپور، حسن [1] عضو هیئت علمی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
 • رمضانی‌مقدم، محمدرضا [1] استادیار بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران
 • رنجبر، آرش [1] دانشجوی فارغ التحصیل دکتری گروه مهندسی آبیاری و زهکشی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
 • رنجبر، حجت الله [1] استاد گروه مهندسی معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنرکرمان
 • رنجبرفردوئی، ابوالفضل [1] دانشیار دانشگاه کاشان
 • رنگ زن، نفیسه [1] استادیار گروه علوم و مهندسی خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • رهباریان، راهله [1] استاد یار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور، ایران
 • رهنما، عبدالامیر [1] دانشیار پژوهشی، پژوهشکده خرما و میوه‌های گرمسیری، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران
 • رهنما، مجید [1] استادیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • رودپیما، محسن [1] استادیار دانشگاه شاهد تهران
 • رود‌پیما، محسن [1] استادیار گروه علوم خاک، دانشگاه شاهد
 • رودگرمی، پژمان [1] استادیار پژوهش، موسسه تحقیقات جنگل‌ها ومراتع کشور
 • روشنی، قربان علی [1] عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات پنبه گرگان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران
 • رونقی، عبدالمجید [1] استاد بخش علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
 • رونقی، عبدالمجید [1] استاد دانشگاه شیراز
 • رونقی، عبدالمجید [1] دانشگاه شیراز
 • رونقی، عبدالمجید [1] استاد بخش علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
 • رئیسی، طاهره [1] دانشجوی سابق دکتری گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد
 • رئیسی، طاهره [1] استادیار پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری، مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رامسر
 • رئیسی، طاهره [1] استادیار مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رامسر، ایران
 • رئیسی، طاهره [1] دانشجوی دکتری دانشگاه شهرکرد
 • رئیسی، فایز [1] استاد گروه خاکشناسی دانشگاه شهرکرد
 • رئوف، مجید [1] استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

ز

 • زارع، علی اکبر [1] دانش‌آموخته دکتری خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
 • زارع، لیلا [1] دانشجوی دکتری بخش علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
 • زارع، نرجس [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری وزهکشی، مهندسی آب، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • زارعی، زهرا [1] دانشجوی سابق کارشناسی‌ارشد، بخش علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
 • زارعی، مهدی [1] دانشیار بخش علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
 • زارعی، مهدی [1] دانشیار بخش علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
 • زارعیان، غلامرضا [1] دانشجوی دکتری بخش علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • زارعیان، غلامرضا [2] استادیار بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران
 • زارعیان، فاطمه [1] فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور، و مسئول مکاتبات
 • زارع حقی، داوود [2] استادیار علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
 • زاهدی، حسین [1] استادیار گروه زراعت دانشکده‌ی کشاورزی دانشگاه ازاد اسلامی اسلامشهر
 • زیبایی، زهرا [1] دانشجوی دکتری علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
 • زمانی، عباسعلی [1] استادیار گروه علوم محیط زیست، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، ایران
 • زنگی‌آبادی، مهدی [1] محقق بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران
 • زینلی، ابراهیم [1] دانشیار گروه زراعت، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

س

 • ساریخانی، محمدرضا [1] دانشیار بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
 • ساعد، افسانه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهرکرد
 • سالمی، حمید‌رضا [1] استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
 • سبحان اردکانی، سهیل [1] دانشیار ﮔﺮوه ﻣﺤﻴﻂ‌زﻳﺴﺖ، واﺣﺪ ﻫﻤﺪان، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ، ﻫﻤﺪان، ایران
 • سپاسخواه، علیرضا [1] استاد دانشگاه شیراز
 • سپاسخواه، علیرضا [1] استاد بخش مهندسی آب و مرکز مطالعات خشکسالی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • سپاسخواه، علیرضا [1] استاد بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
 • سپهوند، مراد [1] دانشجوی دکترای گروه علوم خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع‌طبیعی گرگان و مربی پژوهش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 • سپهوند، مراد [1] مربی پژوهش، بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، خرم‌آباد، ایران
 • سیدجلالی، سیدعلیرضا [1] استادیار پژوهش مؤسسه تحقیقات خاک و آب
 • سیدجلالی، سیدعلیرضا [1] دانشجوی سابق دکتری دانشگاه تهران و عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات خاک و آب
 • سدری، محمدحسین [1] استادیار بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، سنندج، ایران
 • سید شریفی، رئوف [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی
 • سرچشمه پور، مهدی [1] استادیار گروه علوم و مهندسی خاک دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • سرحدی، جواد [1] عضو هیات علمی بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، جیرفت، ایران
 • سرحدی، جواد [1] عضو هیأت علمی، بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، جیرفت، ایران
 • سرمدیان، فریدون [2] استاد دانشگاه تهران
 • سرمدیان، فریدون [1] استاد گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، دانشگاه تهران
 • سرمدیان، فریدون [1] استاد گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه تهران
 • سعادتی، نسرین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شاهد تهران
 • سعدی‌پور، چنگیز [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم خاک دانشگاه شاهد
 • سفیدگر شاهکلایی، سمیه [1] فارغ التحصیل دکتری علوم خاک، دانشکده مهندسی آب و خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • سکری، سلیم محمد [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • سلحشور دلیوند، فاطمه [1] کارشناس طرح‌های توسعه منابع آب شرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان
 • سلطانی‎نژاد، فتانه [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشگاه شهرکرد
 • سلطانی طولارود، علی‌اشرف [1] استادیار گروه علوم و مهندسی خاک دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی
 • سلیمانی، فریدون [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، سازمان آموزش و تحقیقات
 • سمائی، مرجان [1] محقق، سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، دفتر نظام های بهره برداری
 • سمر، سید محمود [1] استادیار موسسه تحقیفات آب و خاک کشور
 • سمر، محمود [1] دانشیار موسسه تحقیقات خاک و آب کشور
 • سنجری، صالح [1] مربی گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جیرفت
 • سهرابی، اسماعیل [1] کارشناس ارشد باغبانی، محقق بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، زنجان، ایران
 • سهرابی، اکبر [1] استادیار دانشگاه لرستان
 • سهرابی، نسترن [1] دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک و حفاظت خاک دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه لرستان
 • سهرابی، یوسف [1] استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان
 • سوری، بابک [1] عضو هیئت علمی گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
 • سوری، محمدکاظم [1] استادیار و عضو هیأت علمی گروه علوم باغبانی دانشگاه تربیت مدرس
 • سی و سه مرده، عادل [1] دانشیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان

ش

ص

ض

 • ضیاییان، عبدالحسین [1] دانشیار بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران
 • ضیاییان، عبدالحسین [1] دانشیار بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران
 • ضیاتبار احمدی، سید رسول [1] کارشناس ارشد باغبانی دانشگاه محقق اردبیلی
 • ضیائیان، عبدالحسین [1] دانشیار بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران
 • ضیائیان، عبدالحسین [1] دانشیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران
 • ضیائیان، عبدالحسین [1] دانشیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
 • ضیائیان، عبدالحسین [1] دانشیار بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران
 • ضرابی، محبوبه [2] استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه ملایر

ط

 • طاعتی، عباس [1] دانشجوی سابق کارشناس ارشد گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه تهران
 • طاهری، مهدی [1] استادیار و عضو هیئت علمی بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، زنجان، ایران
 • طاهری آبکنار، کامبیز [1] دانشیار گروه جنگل‌شناسی دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان
 • طباخیان، شیدا [1] محقق موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان آموزش، تحقیقات و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • طباطبائی، سیدحسن [1] دانشیار و عضو هیأت علمی گروه مهندسی آب، دانشگاه شهرکرد
 • طباطبائی، سید علی [1] دانشیار بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایران
 • طهرانی، محمد مهدی [1] استادیار موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کرج، ایران
 • طهماسبی، پژمان [1] استادیار گروه مرتع و آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد

ظ

 • ظهیرنژاد، سحر [1] دانشجوی پیشین کارشناسی ارشد، گروه علوم و مهندسی خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا-همدان

ع

غ

ف

ق

ک

گ

 • گرجی، منوچهر [1] دانشیار گروه علوم خاک دانشگاه تهران
 • گرجی، منوچهر [1] دانشیار گروه مهندسی علوم خاک- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • گرجی، منوچهر [1] استاد گروه علوم و مهندسی خاک، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • گرجی، منوچهر [1] استاد گروه مهندسی علوم خاک پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • گرجی، منوچهر [1] دانشیار دانشگاه تهران
 • گیگلوی، ابولفضل [1] دانشجوی دکتری گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
 • گلچین، احمد [1] استاد گروه علوم خاک دانشگاه زنجان
 • گلچین، احمد [1] استاد گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
 • گلچین، احمد [1] استاد گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان
 • گلچین، احمد [1] استاد گروه خاکشناسی، دانشگاه زنجان
 • گلچین، احمد [1] استاد گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
 • گلدانی، مرتضی [1] دانشیار گروه زراعت، دانشگاه فردوسی مشهد
 • گل سلطانی، مهرنوش [1] فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد، گروه علوم و مهندسی خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • گلشاد فصیح، محسن [1] دانشجوی سابق کارشناسی‌ارشد گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • گماریان، مسعود [1] گروه اصلاح نباتات، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران
 • گویلی، ادریس [1] دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد بخش علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
 • گویلی، ادریس [1] دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد بخش علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

ل

م

 • متاجی، اسداله [1] دانشیار گروه جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل، دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
 • متشرع زاده، بابک [1] دانشیار گروه علوم و مهندسی خاک پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • متقیان، حمیدرضا [1] استادیار گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد
 • مجیدی، عزیز [1] استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
 • مجیدی، عزیز [2] استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی آذربایجان غربی
 • محاطی، سید محمود [1] عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران
 • محبی صادق، محمدجواد [1] دانشجوی دکتری گروه مهندسی علوم خاک،دانشگاه تهران
 • محبی صادق، محمد جواد [1] دانشجوی دکتری گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه تهران
 • محتشمی، سعیده [1] دانشجوی دکتری گروه باغبانی دانشگاه تهران دانشکده کشاورزی کرج
 • محسنی، امیر [1] دانش آموخته دکتری گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
 • محصلی، وحید [1] دانشجوی دکتری گروه خاکشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان و عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران
 • محمدی، جهانگرد [1] استاد گروه علوم و مهندسی خاک، دانشگاه شهرکرد
 • محمدی، خسرو [1] استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
 • محمدی، محمود [1] استادیار پژوهش بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شهرکرد، ایران
 • محمدی، محمود [1] استادیار پژوهش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شهرکرد، ایران
 • محمدی، محمود [1] استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری؛ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شهرکرد، ایران
 • محمدابراهیمی، مریم [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد آبخیزداری، واحد نور، دانشگاه آزاد اسلامی، نور، ایران
 • محمداسماعیل، زهرا [1] محقق موسسه تحقیقات خاک و آب
 • محمدخانی، نیر [1] استادیار مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب، دانشگاه ارومیه
 • محمدی فارسانی، ندا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم و مهندسی خاک، دانشگاه شهرکرد
 • محمودی، جلال [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
 • محمودی، علیرضا [1] مربی بخش مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب، دانشگاه شیراز
 • محمودآبادی، مجید [1] دانشیار گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • محمودآبادی، مجید [1] دانشیار گروه علوم و مهندسی خاک دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • محمود سلطانی، شهرام [1] استادیار مؤسسه تحقیقات برنج کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران
 • مدرس ثانوی، سید علی محمد [1] استاد گروه زراعت دانشکده‌ی کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
 • مرادی، ابوالفتح [1] استادیار بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران
 • مرادی، بیژن [1] مربی پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری، مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رامسر
 • مرادی، بیژن [1] مربی مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رامسر، ایران
 • مرادی، صلاح الدین [1] گروه کشاورزی دانشگاه پیام نور
 • مرادی، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی، دانشگاه زنجان
 • مرادی، فرزاد [1] دانش آموخته علوم خاک، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • مرادی، فرزاد [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه رامین اهواز
 • مرادیان، شیرین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و مهندسی خاک، دانشگاه کردستان
 • مرادی قهدریجانی، مهرداد [1] دانشجوی دکتری گروه زراعت دانشکده‌ی کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
 • میران‌زاده، مختار [1] محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
 • میربابائی، سیده مهرنوش [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد خاک‌شناسی دانشگاه گیلان
 • میربلوک، آتنا [1] دانشجوی دکتری شیمی و حاصلخیزی خاک دانشگاه ارومیه و مدرس مدعو دانشگاه پیام نور، ایران
 • مرجوی، علیرضا [1] عضو هیأت علمی بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران و دانشجوی دکتری دانشکده محیط زیست دانشگاه صنعتی اصفهان
 • میرخانی، رایحه [1] کارشناس پژوهشکده کشاورزی هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای
 • مردانلو، صدیقه [1] دانشجوی سابق کارشناس ارشد باغبانی دانشگاه تربیت مدرس
 • میرزایی، روح‌الله [1] استادیار گروه محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان
 • میرزایی، مراد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • میرزاپور، محمدهادی [1] مربی پژوهش و عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قم
 • میرزاشاهی، کامران [1] استادیار پژوهش بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، دزفول، ایران
 • میرزاشاهی، کامران [1] استادیار پژوهش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد- دزفول. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 • میرزاشاهی، کامران [1] استادیار پژوهش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد، سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی، دزفول، ایران
 • میرزاشاهی، کامران [1] مربی پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، دزفول، ایران
 • میرزاشاهی، کامران [1] مربی پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد، دزفول
 • میرزاوند، جهانبخش [1] استادیار بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، زرقان، ایران. پست الکترونیکی
 • میرسید حسینی، حسین میرسید [1] دانشیار دانشگاه تهران
 • مرشدی، علی [1] استادیار پژوهش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شهرکرد، ایران
 • مرعشی، سیدکیوان [1] استادیار گروه زراعت، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • مرعشی، سید کیوان [1] استادیار گروه زراعت، واحداهواز، دانشگاه آزاد اسلامی،اهواز، ایران
 • میساقی، پرستو [1] مدرس علوم خاک، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • مستشاری، مهرزاد [1] استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی قزوین، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، قزوین ، ایرا
 • مستشاری محصص، مهرزاد [1] دانشیار بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، قزوین ایران
 • مسعودی، فاطمه [1] دانش‌آموخته کارشناسی‌ بخش علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
 • مشایخی، پریسا [1] کارشناس تحقیقاتی بخش تحقیقات آب و خاک، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران
 • مشایخی، حمیدرضا [1] گروه باغبانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران
 • مشبکی اصفهانی، فرنک [1] دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات فارس
 • مشیری، فرهاد [1] دانشیار موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • مصدقی، محمدرضا [1] استاد گروه خاک‌شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • مصدقی، محمدرضا [1] استاد گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • مصدقی، محمدرضا [1] دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
 • مصدقی، محمدرضا [1] دانشیار، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • مصدقی، محمدرضا [1] دانشیار گروه خاکشناسی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • مصلحی، امیر [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • مصلحی، امیر [1] دکترای علوم خاک، گروه مهندسی علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان
 • مظفری، حسن [1] دانش‌ آموخته کارشناسی‌ارشد، بخش علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
 • معزی، عبدالامیر [1] دانشیار گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • معینی، ابوالفضل [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • مفتون، منوچهر [1] استاد دانشگاه آزاد مرودشت، فارس، ایران
 • مقبلی، مجتبی [1] دانشجوی دکتری علوم خاک دانشگاه تربیت مدرس
 • مقبلی، مجتبی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علوم خاک دانشگاه تهران
 • مقدم، محمد [1] استاد دانشگاه تبریز
 • مقصودی، زیبا [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد، گروه مهندسی آب و خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام
 • ملاح، سینا [1] محقق، موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • ملکی، رامین [1] کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه
 • ملکی، عباس [1] استادیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه لرستان
 • ملکی بانسوله، رامین [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه رازی
 • ملک‌زاده، طیبه [1] کارشناس ارشد بیولوژی خاک
 • ملکی فراهانی، سعیده [1] استادیار دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه شاهد
 • ملکی‌نژاد، حسین [1] دانشیار دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، پژوهشکده مناطق خشک و بیابانی،دانشگاه یزد
 • ملکوتی، محمد جعفر [1] استاد دانشگاه تربیت مدرس
 • ملکوتی، محمد‌جعفر [1] استاد گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس تهران
 • ممتاز، حمیدرضا [1] دانشیار گروه علوم و مهندسی خاک، دانشگاه ارومیه
 • منصوری، طاهره [1] دانشجوی دکتری گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان
 • مهاجر‌میلانی، پرویز [1] استادیار بخش تحقیقات اصلاح خاک و مدیریت پایدار اراضی، موسسه تحقیقات خاک و آب
 • مهدی‌نژادیانی، بهروز [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان
 • مهدوی، شهریار [1] استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه ملایر
 • موحدی نائینی، سید علیرضا [1] دانشیار گروه خاکشناسی، دانشکده مهندسی آب و خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • موسوی، سید امین [1] دانشجوی سابق کارشناس ارشد گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه تهران
 • موسوی، سید علی اکبر [1] استادیار بخش علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
 • موسوی، سید علی اکبر [5] دانشیار بخش علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
 • موسوی، سید علی اکبر [1] دانشیار بخش علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • موسوی، سید علی اکبر [2] دانشیار بخش علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
 • موسوی، سید علی اکبر [1] دانشیار، گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
 • موسوی، سید علی‌اکبر [1] دانشیار بخش علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
 • موسوی، سید‌علی‌اکبر [1] استادیار دانشگاه شیراز
 • موسوی شلمانی، میراحمد [1] استادیار پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران

ن

و

 • واحدی، سمیرا [1] کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی، محقق بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، زنجان، ایران
 • واحدی، علی اصغر [1] دانش آموخته دکتری، گروه جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل، دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
 • واعظی، علی‌رضا [1] استاد گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
 • وراوی پور، مریم [1] دانشیار گروه مهندسی آبیاری و زهکشی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
 • وزیری، بهمن [1] دانشجوی دکتری منابع آب، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
 • ویس کرمی، غلام حسن [1] دانشجوی دکتری دانشگاه تهران
 • وطن‎آرا، فاطمه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم و مهندسی خاک، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • وفایی، مصیب [1] کارشناسی ارشد گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
 • وفاخواه، مهدی [1] دانشیار گروه آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی تربیت مدرس نور

ه

ی