دوره و شماره: دوره 32، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 153-281 
3. تعیین دامنه رطوبتی با حداقل محدودیت بر مبنای پاسخ گیاه آفتاب‌گردان

صفحه 165-176

10.22092/ijsr.2018.117039

زهرا کاظمی؛ محمدرضا نیشابوری؛ داوود زارع حقی؛ حسین عسگرزاده