دوره و شماره: دوره 32، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 283-412 
7. بررسی وضعیت فسفر خاک در اراضی کشاورزی پارس‌آباد مغان

صفحه 361-372

10.22092/ijsr.2018.117825

محمد پسندیده؛ محمد‌جعفر ملکوتی؛ زهرا محمداسماعیل؛ کریم شهبازی