دوره و شماره: دوره 33، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-134 

مقاله پژوهشی

2. تأثیر خاک‌ورزی حفاظتی و مدیریت بقایای گندم بر برخی خصوصیات خاک و عملکرد ذرت

صفحه 1-11

10.22092/ijsr.2019.119050

هوشنگ افضلی گروه؛ هرمزد نقوی؛ محمد علی رستمی؛ حمید نجفی‌نژاد


4. تعیین حد بحرانی فسفر خاک برای لوبیا

صفحه 25-35

10.22092/ijsr.2019.119053

محمدعلی خودشناس؛ جواد قدبیک لو؛ مسعود دادیور