بررسی تأثیر باکتری‌های محرک رشد گیاهی و کمپوست مصرف شده قارچ بر رشد و عملکرد گیاه گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم و مهندسی خاک دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی

2 کارشناس ارشد باغبانی دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانشیار گروه علوم باغبانی دانشگاه محقق اردبیلی

4 دانشیار موسسه تحقیقات خاک و آب کشور

5 کارشناس ارشد گروه علوم خاک دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

به­منظور بررسی تأثیر باکتری­های محرک رشدگیاه و کمپوست مصرف شده قارچ بر رشد و عملکرد گیاه گوجه­فرنگی رقم ارگون، یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تکرار در گلخانه آموزشی دانشگاه محقق اردبیلی در سال 1391 اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل: تلقیح بذور گوجه­فرنگی رقم ارگون با سوسپانسیون باکتری­های جنس سودوموناس (گونه­های فلورسنس، پوتیدا) وآزوسپیریلیوم (گونه­های  لیپوفروم و آزوسپیریلیوم sp) و افزودن کمپوست مصرف شده قارچ در نسبت­های حجمی 0، 20، 40 و 60 درصد به صورت جایگزینی در بسترهای کاشت بود. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که اثر تلقیح بذور گوجه­فرنگی با باکتری­های محرک رشد گیاه و افزودن کمپوست مصرف شده قارچ به بستر کاشت بر وزن خشک بوته و ریشه، ارتفاع بوته، تعداد، قطر و عملکرد میوهو تعداد روز تا گلدهی در سطح احتمال 1درصد معنی دار شد. بیشترین مقدار برای اکثر صفات ذکر شده در گیاهان تلقیح شده با باکتری سودوموناس فلورسنس 22 در بسترهای کاشت حاوی 20 درصد حجمی کمپوست مصرف شده قارچ حاصل گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که مقادیر زیاد کمپوست مصرف شده قارچ اثرات منفی روی شاخص­های رشدی و عملکرد گیاه گوجه­فرنگی داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Plant Growth Promoting Rhizobacteria and Spent Mushroom Compost on Growth and Yield of Tomato)Lycopersicon esculentum(

نویسندگان [English]

  • A. A. Soltani Toolarood 1
  • S. R. Ziatabar 2
  • B. Esmaeilpour 3
  • K. Khavazi 4
  • S. Fathololomi 5
چکیده [English]

In order to investigate the effect of plant growth promoting rhizobacteria inoculation  and spent mushroom compost on growth and yield of tomato cv orgon,  a factorial pot experiment based on completely randomized design with four replications was conducted in the research greenhouse of Mohaghegh Ardabili University during 2011-12. Experimental treatments were: inoculation of tomato seed with rhizobacteria strain(Pseudomonas flourescens, Pseudomonas putida, Azospirillum lipoferum and Azospirillum sp) and spent mushroom at the rate of 0, 20, 40 and 60%  in basal growth medium. Results revealed that inoculation of tomato seeds with plant growth promoting Rhizobacteria and substitution of  spent mushroom compost had significant effect on traits such as shoot and root dry weight,  tomato plant height, fruit  number, diameter, and yield and day to anthesis. The highest value for most of the traits were obtained by inoculation of tomato seeds with Pseudomonas flurescens 22 in growth mediums containing 20% substitution of spent mushroom compost.The results of this research showed that large quantities of spent mushroom compost had negative effects on growth indices and performance of the tomato plant 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pseudomonas
  • Azospirillum
  • growth indices
  • Vegetable fruit