ارزیابی پراکنش مکانی سرعت نفوذ آب و ارتباط آن با برخی از ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک در منطقه کوهین

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان

2 دانشیار دانشگاه گیلان

3 دانشیار دانشگاه تهران

چکیده

در پژوهش حاضر تغییرات مکانی سرعت نفوذ آب با اندازه­گیری نفوذپذیری به روش استوانه­های مضاعف در 33 نقطه به فواصل 50 متری در طول زمین­نمایی با شیب متوسط 1/6 درصد در اراضی دیم در منطقه کوهین بررسی شد. در زمان انجام آزمایش، نمونه­های سطحی (15-0 سانتی­متر) خاک به صورت مرکب جمع­آوری گردید. چگالی توده خاک، پایداری خاکدانه، مقدار رطوبت اولیه، اجزاء بافت، ماده­آلی و کربنات کلسیم معادل اندازه­گیری شدند. برآورد پارامترهای معادلات نفوذپذیری با استفاده از داده­های صحرایی انجام شد. برای بررسی وضعیت تغییرات مکانی و برازش بهترین مدل از روش زمین­آمار و رسم تابع نیم­تغییرنما استفاده شد. نتایج حاکی از وابستگی مکانی اغلب ویژگی­های مورد بررسی در منطقه مورد مطالعه بود. کربنات کلسیم با مقدار 17/0 درصد اثر قطعه­ای، بالاترین وابستگی مکانی را نشان داد. سرعت نفوذ نهایی و پارامتر A معادله فیلیپ دارای وابستگی مکانی قوی، ضریب a معادله کوستیاکوف دارای وابستگی مکانی متوسط، و پارامتر S معادله فیلیپ و ضریب b معادله کوستیاکوف دارای اثر قطعه­ای تام بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial Variability of Infiltration Rate and Its Relationship with Some Soil Physical and Chemical Properties in Kuhin Region

نویسندگان [English]

  • M. Nikghalbpour 1
  • H. Asadi 2
  • M. Gorji 3
چکیده [English]

In this study, spatial variability of infiltration rate was investigated on a landscape of 6.1 percent slope in Kuhin region. Infiltration rate was measured by double-rings infiltrometer at 33 points of 50-meter intervals along the landscape. Composite soil samples (0-15 cm) were collected during the infiltration experiments. The soil samples were analyzed for bulk density, aggregate stability, initial soil moisture content, textural fractions, organic matter and calcium carbonate equivalent. To investigate the spatial variability and fitting the best model, geostatistical methods were used by variogram analysis. Most of the measured properties showed spatial dependence. The content of calcium carbonate equivalent showed the strongest spatial dependence by 0.17 percent nugget effect. Final infiltration rate and parameter A of Philip's equation showed strong spatial dependence, coefficient a of Kostiakov's equation showed moderate spatial dependence, and S parameter of Philip's equation and b coefficient of Kostiakov's equation showed pure nugget effect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geostatistic
  • Infiltrometer
  • Landscape
  • Philip equation
  • Kostiakov equation
  • Semivariogram