تأثیر شوری و سدیم آب آبیاری و بافت خاک بر برخی ویژگی‌های مکانیکی خاک و رطوبت مناسب برای خاک‌ورزی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد گروه خاکشناسی، دانشگاه بوعلی سینا

2 استادیار گروه خاکشناسی، دانشگاه بوعلی سینا

3 دانشیار گروه خاکشناسی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

در بسیاری از کشورهای خشک و نیمه­خشک، جمعیت در حال ازدیاد و نیاز به افزایش تولید مواد غذایی مدیران را به در نظر گرفتن هرگونه منبع آب برای رشد و توسعه بیشتر مجبور می­کند. کیفیت آب آبیاری می­تواند ویژگی­های فیزیکی، شیمیای و بیولوژیکی خاک را تغییر دهد. در این پژوهش اثر بافت خاک، شوری و سدیمی بودن آب بر برخی ویژگی­های فیزیکی و مکانیکی خاک بررسی شد. دو خاک با بافت لوم­رسی و لوم­شنی با 12 نوع آب با کیفیت متفاوت، ترکیبی از چهار سطح شوری (EC) شامل 2/0، 1، 6 و 10 دسی­زیمنس بر متر و سه سطح سدیمی­بودن (نسبت جذب سدیم، SAR) شامل 1، 5 و 12، برای پنج بار تر و خشک شدند. حدود پایایی و شاخص­های خمیرایی و تردی، رس قابل پراکنش و رطوبت بهینه در آزمون تراکم پروکتور اندازه­گیری شد. نتایج نشان داد که تیمارهای آزمایشی ویژگی­های اندازه­گیری شده را بطور معنی­داری تحت تأثیر قرار دادند که نشان­دهنده تأثیر آب بر ریزساختمان و در نتیجه بر ویژگی­های مکانیکی خاک می­باشد. تأثیر شوری و سدیمی بودن آب در خاک لوم­رسی بیشتر از خاک لوم­شنی مشاهده شد. در خاک لوم­شنی، به علت وجود رس کم، تغییرات معنی­داری در مورد حدود پایایی مشاهده نشد، در حالی که در خاک لوم­رسی این تغییرات بارز و مشخص بود. برای هر تیمار شوری، افزایش SAR آب سبب افزایش شاخص خمیرایی و کاهش شاخص تردی گردید، که هر دو از عوامل ایجاد کننده خاک­ورزی نامطلوب می­باشند. افزایش کلسیم در هر تیمار SAR، سبب کاهش میزان رس قابل پراکنش و افزایش رطوبت بهینه آزمون پروکتور گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Salinity and Sodicity of Water and Soil Texture on Some Soil Mechanical Properties and Optimum Water Content for Tillage

نویسندگان [English]

 • A. Taghizadeh Ghassab 1
 • A. Safadoust 2
 • M. R. Mosaddeghi 3
1 Former MSc student, Bu-Ali Sina University
2 Assistant Professor, Bu-Ali Sina University
3 Associate Professor, Isfahan University of Technology
چکیده [English]

In many arid and semi-arid countries, population growth and the need for increased food production are forcing the management planners to consider all sources of water to achieve further development. Water quality could affect soil physical, chemical, and biological properties. A laboratory experiment was carried out to study the effect of soil texture and salinity and sodicity of water on some physical and mechanical properties of the soil. Two soils with sandy loam and clay loam textures were treated with twelve waters with different qualities, i.e. combinations of four levels of salinity (EC) including 0.2, 1, 6, and 10 dS m-1 and three levels of sodicity (SARs of 1, 5, and 12), and were subjected to wetting and drying for five times. The consistency limits, plastic and friability indices, dispersible clay and optimum water content in Proctor compaction test were determined. The significant effects of treatments on the determined soil properties suggested that water quality altered the soil microstructure. Effects of salinity and sodicity on clay loam soil were more than sandy loam soil. Unlike the clay loam soil, in the sandy loam soil, the consistency limits did not significantly change as a result of low clay content. At each salinity treatment, the higher the SAR of water, the greater was the impact on soil microstructure; as the plasticity index was increased and friability index was decreased, both might result in undesirable tillage operations. Increase in the calcium concentration at each SAR treatment reduced the dispersible clay and increased Proctor test optimum water content.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Consistency limits
 • Water quality
 • SAR
 • Proctor test
 • Soil microstructure
 1. برزگر، ع. 1379. خاک­های شور و سدیمی: شناخت و بهره­وری.انتشارات شهید چمران، اهواز، ایران. 273 صفحه.
 2. مصدقی، م.ر.، م.ع. حاج عباسی،  ع. همت، و م. افیونی. 1378. اثر رطوبت خاک و کود دامی بر تراکم پذیری خاک مزرعه لورک. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، شماره 4،صفحات. 39-27.
 3. ختار، م.، م.ر. مصدقی، ع. ا. محبوبی.  1391. اثر کیفیت آب آبیاری بر مقدار آب قابل استفاده برای گیاه و توزیع اندازه منافذ دو خاک آهکی با بافت متفاوت. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، شماره 60، صفحات. 172-159.
 4. علیزاده، ا. 1383. فیزیک خاک. چاپ چهارم، ویرایش دوم، انتشارات دانشگاه امام رضا (ع)، 567 صفحه
 5. .Adesodun, J.K., A.A. Lasisi, F.K. Salako, and A.N. Njah. 2014. Maximum soil water content for optimum tillage operations along a toposequence in Isolu–Opeji, Southwest Nigeria. Proceedings of the International Soil Tillage Research Organisation (ISTRO) Nigeria Symposium. 307 – 319.
 6. Brady, N.C., and R.R. Weil. 2007. The Nature and Properties of Soils. 14th ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice–Hall.
 7. British Standards Institution. 1975. Methods of Test for Soils for Civil Engineering Purposes. British Standards Institution, London.
 8. British Standards Institution. 1990. Methods of Test for Soils for Civil Engineering Purposes. British Standards Institution, London.
 9. Burt, R. 2009. Soil survey field and laboratory methods manual. National Soil Survey Center, Natural Resources Conservation Service, US Department of Agriculture.
 10. Bushan, L.S., and B.P. Ghildyal. 1972. Influence of radius of curvature modelboard on soil structure. Indian Journal. Agricultural Science. 42: 1–5.
 11. Cassel, D.K., and E.C. Edwards. 1985. Effects of subsoiling and irrigation on corn production. Soil Science Society of America Journal. 49(4): 996–1001.
 12. Collis-George, N., and B.S. Figueroa. 1984. The use of high energy moisture characteristic to assess soil stability. Australian Journal of Soil Research. 22: 349–356.
 13. Crescimanno, G., M. Iovino, and G. Provenzano. 1995. Influence of salinity and sodicity on soil structural and hydraulic characteristics. Soil Science Society of America Journal. 59(6): 1701–1708.
 14. Dexter, A.R., and N.R.A.  Bird. 2001. Methods for predicting the optimum and the range of soil water contents for tillage based on the water retention curve. Soil & Tillage Research. 57: 203–212.
 15. Gulser, C., K.C. Selvl, and I.C. Serkan. 2009. Some Mechanical Properties and Workability of Soils in a Karadeniz Agricultural Research Institute Field. Tarım Makinaları Bilimi Dergisi. 5(4): 423–428.
 16. Gharaibeh, M.A., N.I. Eltaif, and A.A. Albalasmeh. 2011. Reclamation of highly calcareous saline sodic soil using Atriplex halimus and by-product gypsum. International Journal of Phytoremediation. 13(9): 873–883.
 17. Haigh, S.K., P.J. Vardanega, and M.D. Bolton. 2013. The plastic limit of clays. Geotechnique, 63(6): 435–440.
 18. Holtz R.D., and W.D. Kovacs. 1981. An Introduction to Geotechnical Engineering. Englewood Cliffs. New Jersey: Prentice-Hall Ina.
 19. Hoogmoed, W.B., Cadena-Zapata, M., Perdok, U.D. 2003. Laboratory assessment of the workable range of soils in the tropical zone of Veracruz, Mexico. Soil & Tillage Research. 74: 169–178.
 20. Horpibulsuk, S., C. Phetchuay, and A. Chinkulkijniwat. 2011. Soil stabilization by calcium carbide residue and fly ash. Journal of Materials in Civil Engineering. 24(2): 184–193.
 21. Jalali, M. 2002. Composition of irrigation waters in west of Iran. In 17th World Congress of Soil Science in Bangkok, Thailand, August.
 22. Khan, M.J., M.T. Jan, A.U. Khan, M. Arif, and M. Shafi. 2010. Management of saline sodic soils through cultural practices and gypsum. Pakistan Journal of Botany. 42(6): 4143–4155.
 23. Kirchhof, G. 2007.  Plastic properties. In Lal, R.(ed).  “Encyclopedia of soil science 2nd ed”. New York, United States: Taylor & Francis. 1005–1007.
 24. Lebron, I., and D.L. Suarez. 1992. Variations in soil stability within and among soil types. Soil Science Society American Journal. 56:1412–1421.
 25. Lebron, I., D.L. Suarez, and F. Alberto. 1994. Stability of a Calcareous Saline-Sodic Soil   During Reclamation. Soil Science Society American Journal. 58:1753–1762.
 26. Mavi, M.S., J. Sanderman., D.J. Chittleborough, J.W. Cox, and P. Marschner. 2012. Sorption of dissolved organic matter in salt-affected soils: Effect of salinity, sodicity and texture. Science of the Total Environment. 435: 337–344.
 27. McKenzie, D.2003. Sodicity – a dirty word in Australia. The Australian Cottongrower. 24 (1): 28–32.
 28. McBride, R.A. 1993. Soil consistency limits. In: Carter, M.R. (Ed.), Soil sampling and methods of analysis, Lewis Publishers. Pp. 519-527.
 29. Mueller, L., U. Schindler, N.R. Fausey, and R. Lal. 2003. Comparison of methods for estimating maximum soil water content for optimum workability. Soil & Tillage Research. 72(1): 9–20.
 30. Okagbue, C.O. 2007. Stabilization of clay using woodash. Journal of Materials in Civil Engineering. 19(1): 14–18.   
 31. Oster, J.D., and I. Shainberg. 2001. Soil responses to sodicity and salinity. Australian Journal of Soil Research. 39(6): 1219–1224.  
 32. Ouhadi, V., and A. Goodarzi. 2006. Assessment of the stability of a dispersive soil treated by alum. Engineering Geology. 85: 91–101.
 33. Pakbaz, M.S., and R. Alipour. 2012. Influence of cement addition on the geotechnical properties of an Iranian clay. Applied Clay Science. 67: 1–4.
 34. Qadir, M., and S. Schubert. 2002. Degradation processes and nutrient constraints in sodic soils. Land Degradation & Development. 13: 275–294.
 35. Qadir, M.., J.D.Oster, S.Schubert, A. D.Noble, and K.L.Sahrawat. 2007. Phytoremediation of sodic and saline‐sodic soils. Advances in Agronomy. 96: 197-247.
 36. Raine, S.R., and R.J. Loch. 2003. What is a sodic soil? Identification and management options for construction sites and disturbed lands. Workshop on Soils in Rural Queensland, Toowoomba, Queensland, Australia.
 37. Rengasemy, P., and K.A. Olsson. 1991. Sodicity and soil structure. Australian Journal Soil Research. 29: 935–952.
 38. Rengasamy, P., R. Greene, G. Ford, and A. Mehanni. 1984. Identification of dispersive behavior and the management of red-brown earths. Australian Journal of Soil Research. 22: 413–431.
 39. Sayyari, M.H., and S. Mahmood. 2002. An investigation on reason of soil salinity and alkalinity in some part of KhorasanProvince (Dizbad-e-Pain Region), 17th World Congress of Soil Science, August 2002, Bangkok, Thailand.
 40. Stanchi, S., M. Catoni, M.E. D'Amico, G. Falsone, and E. Bonifacio. 2017. Liquid and plastic limits of clayey, organic C-rich mountain soils: Role of organic matter and mineralogy. CATENA. 151: Pages 238–246.
 41. Suarez, D.L., J.D. Wood, and S.M. Lesch. 2006. Effect of SAR on water infiltration under a sequential rain-irrigation management system. Agricultural Water Management. 86: 150–164.
 42. Suarez, D.L. 2001. Sodic soil reclamation: Modeling and field study. Australian Journal of Soil Research. 39: 1225–1246.
 43. Szabolcs, I. 1989. Salt-Affected Soils. CRC Press, Inc.
 44. Umesh, T.S., S.V. Dinesh, and P.V. Sivapullaiah. 2011. Characterization of dispersivesoils. Materials Sciences and Applications. 2(06):629–633.
 45. Vinod, J., B. Indraratna, and M.A. Mahamud. 2010. Internal erosional behavior of lignosulfonate treated dispersive clay. Geotechnical Society of Singapore - International Symposium on Ground Improvement Technologies and Case Histories, ISGI'09: 549–554.
 46. Wagner, L.E., N.M. Ambe and Barnes, P. 1992. Tillage-induced soil aggregate status as influenced by water content. Transactions of the ASAE (USA). 35(2): 499–504. 
 47. Way, T.R., T. Kishimoto, H.A. Torbert, E.C. Burt, and A.C. Bailey. 2009. Tractor tire aspect ratio effects on soil bulk density and cone index. Journal of terramechanics. 46(1): 27–34.
 48. Yiasoumi, W., L. Evans, and L. Rogers. 2005. Farm water quality and treatment. NSW Department of Primary Industries.
 49. Zorluer, I., Y. Icaga., S. Yurtcu, and H. Tosun. 2010. Application of a fuzzy rule-based method for the determination of clay dispersibility. Geoderma. 160(2): 189–196.