کاهش پوسیدگی گلگاه و بهبود ترکیب شیمیایی و عملکرد هندوانه با مصرف ماده آلی، پتاسیم و کلسیم در یک خاک سبک و آب نیمه شور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی، بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، جیرفت، ایران

2 دانشیار، گروه خاک و آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان

چکیده

ایران یکی از کشورهای مهم تولید کننده هندوانه بوده و از نظر سطح زیر کاشت این محصول در رتبه دوم جهانی قرار دارد. استان کرمان در جنوب شرقی ایران، از نظر تولید هندوانه دارای رتبه اول در کشور است ولی در یک دهه اخیر عواملی نظیر خشکسالی، خواص فیزیکی و شیمیایی خاک، کیفیت نامطلوب آب آبیاری، عدم مصرف بهینه و متعادل عناصر غذایی موجب کاهش کمی و کیفی محصول و بخصوص افزایش عارضه پوسیدگی گلگاه در این گیاه شده است.  با توجه به شرایط مذکور سه فاکتور ماده آلی، پتاسیم و کلسیم بصورت توأم در یک آزمایش بر روی عملکرد، ترکیب شیمیایی و عارضه پوسیدگی گلگاه هندوانه انتخاب شدند. این مطالعه شامل تیمارهای ماده آلی با دو سطح (0 و 20 تن در هکتار کود حیوانی)،کود سولفات پتاسیم با سه سطح (0، 250 و 350 کیلوگرم در هکتار) و محلولپاشی کلات کلسیم با دو سطح (0 و 4 گرم کلات کلسیم در لیتر) بصورت آزمایش فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی در شهرستان فاریاب واقع در جنوب شرقی ایران انجام شد. شوری آب آبیاری در این آزمایش 2100 میکروزیمنس بر سانتیمتر بود. نتایج بررسی نشان داد که مصرف ماده آلی و تغذیه برگی کلات کلسیم موجب افزایش عملکرد، غلظت کلسیم، آهن و روی در گیاه و کاهش عارضه پوسیدگی گلگاه میوه هندوانه شد. همچنین مصرف سولفات پتاسیم موجب افزایش عملکرد شد اما مصرف این کود بیش از 250 کیلوگرم در هکتار سبب کاهش غلظت کلسیم، روی و آهن در گیاه و افزایش عارضه پوسیدگی گلگاه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Control of Blossom End Rot Disorder and Improvement of Chemical Composition and Yield of Watermelon by Using Organic Matter, Potassium, and Calcium in Light Soils Irrigated with Semi-Saline Water

نویسندگان [English]

 • J. Sarhadi 1
 • M. Feizian 2
1 Academic member, Soil and Water Research Department, South Kerman Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Jiroft, Iran. Corresponding author
2 Assistant Professor, Dept. of Soil and Water Science, Faculty of Agriculture, Lorestan University, Iran
چکیده [English]

Iran is one of the most important watermelon producing countries and globally ranks the second in terms of watermelon cultivated area. Kerman Province is in the southeast of Iran and ranks the first watermelon producing province in the country. However, in the last decade, drought, physical and chemical properties of soil, poor quality irrigation water, lack of proper and balanced nutrients have caused outbreak of blossom-end rot, leading to quantitative and qualitative losses in watermelon. Therefore, effects of simultaneous application of organic matter, potassium, and calcium on yield, chemical composition, and blossom-end rot of watermelon were investigated. The studied variables included organic matter (0 and 20 ton/ha of animal manure), potassium sulfate (0, 250. and 350 kg/ha) and calcium chelate foliar application (0 and 4 g/L). The project was conducted in Randomized Complete Block Design in Faryab in southeast of Iran. The irrigation water salinity was 2100 µs/cm.  Results revealed that organic matter application and foliar calcium chelate caused increase in yield, calcium, iron and zinc concentration in the plant, and decrease in blossom-end rot of watermelon fruit significantly. Moreover, potassium sulfate led to yield increase, but its application more than 250 kg/ha caused concentration reduction in calcium, iron, and zinc in plant and increase in blossom-end rot.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Crimson sweet variety
 • foliar spray
 • Potassium sulfate
 • Calcium chelate
 1. اسکندری، ف؛ ح. اعتباریان. 1348، بیماری سیاه شدن گلگاه (blossom end rot) هندوانه چارلستون گری. گزارش سالیانه طرح بررسی بیماری های مهم نباتات. دانشکده کشاورزی. دانشگاه تهران.
 2. رضوی نسب، اعظم؛ شیرانی، حسین؛ تاج آبادی پور، احمد؛ دشتی، حسین. 1390، تأثیر ماده آلی بر ترکیب شیمیایی و مورفولوژی نهال های پسته.  مجله به زراعی کشاورزی. دوره 13. شماره 1. ص 42- 31.
 3. علوی، احمد. 1350، بیماری پوسیدگی گلگاه هندوانه  (blossom end rot). نشریه بیماری های گیاهی (7): 27-22.
 4. ملکوتی، محمد جعفر؛ طباطبایی، سید جلال. 1377، ضرورت محلول­پاشی کلرور کلسیم برای بهبود کمی و کیفی محصولات کشاورزی و حل مشکل لهیدگی سیب در کشور، نشر آموزش کشاورزی سازمان تات، وزارت کشاورزی، کرج، ایران.
 5. ملکوتی، محمد جعفر؛ رضایی، حامد. 1380، نقش گوگرد، کلسیم و منیزیم در افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی. نشر آموزش کشاورزی.
 6. ملکوتی، محمد جعفر؛ شهابی، علی اصغر؛ بازرگان، کامبیز. 1384، پتاسیم در کشاورزی ایران. انتشارات سنا. 292 صفحه.
 7. ویلس، ران؛ باری، مک گلارسون؛ داگ، گراهام؛ داریل، جویس. 1382، فیزیولوژی پس از برداشت. ترجمه: راحمی، مجید. انتشارات دانشگاه شیراز. 437 صفحه.
 8. Aguyoh, J. N., W. Audi., M. Saidi. and L. Gao-Qiong. 2007. Growth, Yield and Quality Response of Watermelon Subjected to Different Levels of Tithonia Manure. International Journal of Science and Nature. 1(1): 7-11.
 9. Besford, R. T. 1978. Effect of Potassium Nutrition of Three Tomato Varieties on Incidence of Blossom End Rot. J.Plant and Soil. 50(1-3): 179- 191.
 10. Bot, A. and  J. Benites. 2005. The Importance of Soil Organic Matter. FAO publication. Web site: http:// fao.org., Food and Agriculture organization of the united, Rome.Bouzo, C. A. and S. B. Cortez. 2012. Effect of Calcium Foliar Application on the Fruit Quality of Melon. Published online: www.notulaebotanica.ro. Articles, 38(3).
 11. Cakmak, I. 2005. The Role of  Potassium in Alleviating Detrimental Effects of Abiotic  Stresses in Plants. Plant Nutrition and Soil Science. 168: 521-530.
 12. Charles, W.Averre. and P. B. Shomakher. 2005. Blossom End Rot of Tomato, Pepper and Watermelon. Plant Pathology Extension. North Carolina State University. College of Agriculture and Life Sciences.Cottenie,  A.  1980.  Soil  and  Plant  Testing  as  a  Basis  of  Fertilizer    Recommendations. FAO Soils Bull. 38: 70-73.
 13. Darryl, D. Warncke. 2007. Nutrient Management for Cucurbits: Melon, Pumpkin, Cucumber and Squash. Indiana CCA conference proceeding.
 14. Dauda, S. N., F. A. Ajaji, and E. Nador. 2008. Growth and Yield of Watermelon (Citrullus lanatus) as Affected by Poultry Manure Application. Journal of Agricultural and Social Sciences. 4(3): 121- 124.
 15. Galmes, J., Pou, A., Alsina, M.M., Tomas, M., Medrano, H., Flexas, J. 2007. Aquaporin Expression in Response to Different Water Stress Intensities and Recovery in Richter. 110 (Vitissp.): Relationship with ecophysiological status. Planta. (226): 671–681.
 16. Goldberg, N. P. 1999. Blossom-End Rot. Cooperative Extension Service. College of Agriculture and Home Economics. Guid A- 231.
 17. Jianming, Li., W. Pute., M. H. Behboudian., Z. Wang., Z. Zhirong. and A. Morton. 2008. Responces of Muskmelon to Cattle or Sheep Manure Compost Mixed With Sandy Soil. Journal of Organic Systems. 3(2): 40- 50.
 18. Kashi, A., H. Marschner and W. Koehn. 1982. Investigation into Blossom End Rot in Watermelons. Implementation and results of joint agricultural research projects. Inter- University Cooperation. Berlin- Tehran.
 19. Kashi. A., Hosseinzadeh, S., Babalar, M. and Lessani, H. 2004. Effect of Black Polyethylene Mulch and Calcium Nitrate Application on Growth, Yield and Blossom End Rot of Watermelon. J. Sci. and Technology. Agric, and Natur. Resour., 7(4):1- 10.
 20. Lester, G. E., Jifon, J. L., and Rogers, G. 2005. Supplemental Foliar Potassium Application During Muskmelon Fruit Development Can Improve Fruit Quality, Ascorbic Acid and Beta- carotene Contents. Journal of American Society Horticulture Science. 130(4): 649- 653.
 21. Lester, G.E., L. J. Jifon,  and J. M. Donald. 2010. Impact of Potassium Nutrition  on  Postharvest  Fruit  Quality:  Melon (Cucumis melon L.) case study. Plant Soil. 335: 117-131.
 22. Nzanza, B. 2006. Yield and Quality of Tomato as Influenced by Differential Ca, Mg and K Nutrition. MS thesis. University of Pretoria.
 23. Olaniyi, J. O. and Tella, B. A. 2011. Effects of Nitrogen and Potassium Fertilizers on the Growth, Seed Yield and Nutrition Values of Egusi melon (citrullus lanatus) in Ogbomoso South West Nigeria. International Research Journal of Plant Science. 2(11): 328- 331.
 24. Patterson, G. undated. Calcium Nutrition in Plants. Available from: http://ccaontario.Com/FCKEditor/file/calcium nutritioin plants.pdf. [Accessed 29 July 2015].
 25. Pervez, H., Ashraf, M., Makhdum, M.I., Mahmood, T. 2007. Potassium Nutrition of Cotton (Gossypium hirsutumL.) in Relation to Cotton Leaf Curl Virus Disease in Aridisols. Pak. J. Bot. (39): 529–539.
 26. Sharon, D. 2010. Blossom end rot of tomato. Available online: www.ct.gov/caes. 17/12/1393.
 27. Sun, Y., Feng, H. and Liu, F. 2013. Comparative Effect of Partial Root-zone Drying and Deficit Irrigation on Incidence of Blossom End Rot in Tomato Under Varied Calcium Rates. Journal of Experimental Botany. 64(7):2107- 16.
 28. Taylor, M. D., Locascio, S. J. and Alligood, M. R. 2004. Blossom End Rot Incidence of Tomato as Affected by Irrigation Quantity, Calcium Source and Reduced Potassium. Hort Sci. 39(5): 1110- 1115.
 29. Vielemeyer, H. P. and P. Weissert. 1990. Diagnosis of Calcium Nutrition and Blossom End Rot in Tomatoes. Gartenbauwissenschaft. 55(5): 209- 212.
 30. Xiong, L.M., Schumaker, K.S., Zhu, J.K. 2002. Cell Signaling During Cold, Drought, and Salt Stress. Plant Cell. (14): 165–183.