اثرات کاربرد میکوریزا، پلت مرغی و محلول‌پاشی کلسیم بر عملکرد میوه و مقدار عناصرغذایی در برگ‌های انار(Punica granatum L.)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد داراب

3 دانشیار موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

چکیده

به منظور مطالعه اثرات تلقیح میکوریزایی، محلولپاشی کلسیم و کاربرد کود مرغی بر عملکرد و مقدار عناصر غذایی در برگ‌های انار،  پژوهشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در یکی از باغات انار شهرستان داراب در سال 1394انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل ترکیبی از دو سطح 0 و  500 گرم میکوریزا به ازای هر درخت، سه سطح 0، 250 و 500 گرم کود مرغی برای هر درخت و محلولپاشی کلسیم در دو سطح بدون محلولپاشی و محلولپاشی با غلظت 5 درهزار از منبع کلرید کلسیم در دو مرحله بود.مصرف میکوریزا و کود مرغی قبل از گلدهی ولی محلول‌پاشی کلسیم در دو مرحله قبل و بعد از گلدهی انجام شد. نتایج نشان داد که اثرات اصلی تلقیح میکوریزایی، محلولپاشی کلسیم و کاربرد کود مرغی بر بیشتر صفات مورد مطالعه معنی‌دار بود. بالاترین عملکرد میوه انار به میزان 24 کیلوگرم در هر درخت (42 درصد افزایش نسبت به تیمار شاهد)، بیشترین میانگین وزن تک میوه، بیشترین وزن دانه در میوه و همچنین بالاترین غلظت کلسیم، فسفر، آهن و مس در برگ از کاربرد توأم 500 گرم میکوریزا، 500 گرم کود مرغی و محلول‌پاشی کلسیم حاصل شد. بر پایه این نتایج می‌توان محلولپاشی کلسیم را همراه با کاربرد 500 گرم میکوریزا و 500 گرم کود مرغی در شرایط مشابه توصیه نمود. اما با توجه به یکساله بودن آزمایش، حصول نتایج قابل اطمینان‌تر نیاز به بررسی بیشتر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Mycorrhiza, Chicken Manure Pellet, and Calcium Foliar Application on Pomegranate (Punica granatum L.) Fruit Yield and Leaves Nutrient Elements

نویسندگان [English]

 • A. H. Ziaeyan 1
 • M. S. Ghorbani 2
 • F. Rajali 3
1 Associate Professor, Soil and Water Research Department, Fars Agricultural and Natural Resources Research Center, AREEO, Shiraz, Iran
2 MSc., Department of Soil Science, Islamic Azad University, Darab, Iran
3 Associate Professor, Soil and Water Research Institute, AREEO, Karaj, Iran
چکیده [English]

In order to study the effects of mycorrhizal inoculation, chicken manure pellet, and calcium foliar application on the fruit yield and contents of nutrient elements in leaves of pomegranate (Punica granatum L.), a factorial experiment with a randomized complete block design with three replications was conducted in 2013, in a pomegranate garden in Darab County, Iran. Treatments included two levels of 0 and 500 g.tree-1 mycorrhiza, three levels of 0, 250, and 500 g.tree-1 chicken manure pellet and  foliar spray of calcium at two levels of without and twice foliar spray of 5% calcium chloride. Mycorrhiza and chicken manure pellet were used before flowering while foliarcalcium was applied before and after flowering. The results showed that the main effects of mycorrhizal inoculation, foliar application of calcium, and chicken manure pellet application were significant on most of the studied characteristics. The highest yield of fruits, i.e. 24 kg per tree (42% more than the control), the highest average weight of fruits, kernel weight, and maximum concentration of calcium, phosphorus, iron and copper were obtained from combined application of 500 g mycorrhiza, 500 g of chicken manure pellet, and foliar application of calcium. Based on the results, combined application of calcium foliar spray, 500 g mycorrhiza and 500 g of chicken manure pellet can be recommended in similar conditions. However, since this experiment was carried out in one year, further investigation is needed to achieve results that are more reliable.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Biofertilizres
 • Chemical fertilizers
 • Microorganisms
 • Organic fertilizer
 1. ‌امامی، ع. 1375. روش‌های تجزیه گیاه (جلد اول). نشریه فنی شماره 982. مؤسسه تحقیقات آب و خاک. تهران، ایران. 128 صفحه.
 2. آمارنامه کشاورزی. 1395. جلد اول محصولات زراعی سال زراعی  94-93. مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی. وزارت جهاد کشاورزی، معاونت برنامه ریزی و اقتصادی، مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات، تهران، ایران.
 3. حسنی، م.، ز.، زمانی، غ. ر. ثواقبی و س. ج. طباطبایی. 1392. اثر اوره و کود گاوی بر غلظت مواد غذایی برگ، عملکرد و کیفیت میوه انار (Punica granatum L.). مجله تولید گیاهی. جلد 20، شماره 2. صفحه های 2020-2013.
 4. حسینی فرهی، م.، ع. ح. ابوطالبی، خ. ب. پناهی کرد لاغری. 1387. بررسی تغییرات سفتی بافت میوه سیب رد و گلدن دلیشز پس از برد اشت با توجه به نوع پایه، رقم و تیمار کلرید کلسیم. مجله پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی، شماره 87، صفخه های 79-74.
 5. دانشیان ، ج .، م.، یوسفی، و م.، علیمحمدی. 1389. تأثیر کود دامی و قارچ میکوریزا بر عملکرد میوه دانه کدوی تخم کاغذی در شرایط تنش کم ابی . فصل نامه علمی – پژوهشی اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی . دوره 2، شماره 3 ،136-146.
 6. دولتی بانه، ح.، ع. حسنی، ع. مجیدی، ش. زمردی و م.ج. ملکوتی. 1381. اثرات غلظت و تعداد دفعات پاشش کلرید کلسیم بر سفتی و ذخیره سازی سیب سرخ در ارومیه. مجله علوم کشاورزی. صفحه های 57-54.
 7. صادقی‌پور مروی، م. 1390. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی اثر مقادیر مختلف کود حیوانی و نیتروژن بر خصوصیات کمی و کیفی اسفناج. موسسه تحقیقات خاک و آب.
 8. علی‌احیایی، م. و ع. ا.، بهبهانی زاده. 1373.  شرح روش‌های تجزیة شیمیایی خاک، جلد 1، نشریه شماره 893. موسسة تحقیقات خاک و آب تهران، ایران، 128 صفحه.
 9. ملکوتی، م. ج. و م. ن.، غیبی. 1379. تعیین حد بحرانی عناصر غذایی مؤثر در خاک، گیاه و آب (چاپ دوم با بازنگری کامل) در کشور. نشر آموزش کشاورزی سازمان تات، وزارت کشاورزی، کرج، ایران.
 10. Amiri, M.E., and Fallahi, E. 2009. Impact of animal manure on soil chemistry, mineral nutrients, yield, and fruit quality in ‘Golden Delicious’ apple. Journal Plant Nutrition, 32: 610-617.
 11. Aquino, S.D., Palma, A., Fronteddue, F., and Tedde, M. 2004. Effects of preharvest and postharvest calcium reatments on chilling injury and decay of cold stored Fortune mandarins. 5th International Congress on ference Post harvest-Verona.
 12. Baldi, E., Toselli, M., Marangoni, B. 2010. Nutrient partitioning in potted peach (Prunus persica L.) trees supplied with mineral and organic fertilizers. Journal of Plant Nutrition, 33: 2050-2061.
 13. Bompadre, M.J., Fernandez Bidondo, L., Silvani, V.A., Colombo, R.P., Pergola, M., Padro, A.G and Godes, A.M. 2015. Combined effects of arbuscular mycorrhizal fungi and exogenous cytokinins on pomegranate (Punica granatum) under two contracting water availability conditions. Symbiosis, 65:55-63.
 14. Celik, I., Ortas, I., and Kilic, S. 2004. Effects of compost, mycorrhiza, manure and fertilizer on some physical properties of a Chromoxerert soil. 2004. Soil and Tillage Research, 78 (1): 59-67
 15. Diope, T.A., Krasova-wade, T., Diallo, A., Diouf, M., and Gueye, M. 2003. Solanum cultivar responses to arbuscular mycorrhizal fungi: growth and mineral status. African Journal of Biotechnology, 2(11): 429-433.
 16. Gee, G. W., and Bauder, J. W. 1986. Particle-size analysis. In: Methods of Soil Analysis. Part 1. Physical and mineralogical methods, Klute, A. (Ed.). Soil Science Society. American, and American Societh of Agronomy. Madison, WI. pp. 383-410.
 17. Gonzaga da Silva, L., Martines, L.M., and Barbosa da Silva, F.S. 2015. Arbuscular mycorrhizal symbiosis in the maximization of the concentration of foliar biomolecules in pomegranate (Punica granatum L.)Seedlings .Journal of Medicinal Plant Research, 8: 953-957.
 18. Grant, C.A., Petersond, G.A., and Capbell, C.A. 2002. Nutrient consideration for diversified cropping systems in the northern great plains. Agronomy Journal 94:186198-.
 19. Grantely, R., Chaplin, S., and Scott, K. J. 1980. Association of Calcium in chilling injury susceptibility of stored Avocados. Horticulture Science.15(4):514-515
 20. Hallmann, E. 2012. The influence of organic and conventional cultivation systems on the nutritional value and content of bioactive compounds in selected tomato types. Journal of the Science of Food and Agriculture, 92(14): 2840-2848.
 21. Hoda, A.K. and Hoda, S.H.A. (2013). Cracking and fruit quality of pomegranate (Punica granatum L.) as affected by pre-harvest sprays of some growth regulators and mineral nutrients. J. Hort. Sci. Ornam. Plants, 5(2): 71-76.
 22. Kishor, S., Maji, S., Govind, Yadav, R., Meena, K. R. and Kumar, A. (2016). Influence of plant bio-regulators and chemicals on yield and fruit quality of young pomegranate (Punica granatum L.) cv. BHAGWA. Environ. Ecol., 34(4D): 2566-2570.
 23. Korkmaz, N. and Askin, M.A. (2015). Effects of calcium and boron foliar application on pomegranate (Punica granatum L.) fruit quality, yield, and seasonal changes of leaf mineral nutrition. Acta Hort., 1089: III International Symposium on Pomegranate and Minor Mediterranean Fruits.
 24. Leonel, S., and Tecchio, M.A. 2009. Cattle manure fertilization increases fig yield. Science Agriculture, 66(6): 806-811.
 25. Lindsay, W. I., and Norvell, W. A. 1978. Development of a DTPA soil test for zinc, iron, manganese and copper. Soil Science Society of America Journal. 42: 421- 448.
 26. Loeppert, R. H., and Suarez, D. L. 1996. Carbonate and gypsum. In: Methods of Soil Analysis. Part 3. Chemical methods, Sparks, D. L. (Ed.). Soil Science Society of America and America Society Agronomy, Madison, WI. pp. 437-474.
 27. Magi, S., Yaday, A., and Meena, K.R. 2017. Effect of calcium and boron on growth, yield and quality of pomegranate (Punica granatum L.). Internation Journal of Plant Sciences. 12(2): 108-113.
 28. Nelson, D. W., and Sommers, L. E. 1996. Total carbon, organic carbon,and organic matter. In: Methods of Soil Analysis part 3: Chemical methods, Sparks, D. L. (Ed.). Soil Sci. Soc. Am. and Am. Soc. Agro., Madison, WI. pp. 961-1010.
 29. Pekmezci, M., and Erkan, M. 2003. Pomegranate. Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Akdeniz University, Turkey.Pour Azarang, H., and Maskouti, A. 1994. Effect of calcium chloride on the quality maintaining of apples varieties stored at ambient conditions (20+2). Agricultural Sciences and Technology Journal. 7: 10-16.
 30. Rhoades, J. D. 1996. Salinity: electrical conductivity and total dissolved solids, In: Methods of Soil Analysis. Part 3. Chemical Methods, Sparks, D. L. (Ed.). Soil Science Society American. and American Society Agronomy. Madison, WI. pp. 417-435.
 31. Sharma, A. K. 2002. Biofertilizers for sustainable agriculture. Agrobios, India. 407 pp.
 32. Singh, N.N., Singh, S.K., Singh, A.K., Meshram, D.T., Suroshe, S.S., and Mishra, D.C. 2012. Arbuscular mycorrhizal fungi induced hardening of micropropagated pomegranate ( Punica granatum L.) plantlets. Scientia Horticulture, 136:122-127.
 33. Song, H. 2005. Effects of VAM on host plant in the condition of drought stress and its mechanisms. Journal of Biological Chemistry, 1: 44-48.
 34. Summer, M. E., and Miller, W. P. 1996. Cation exchange capacity and exchange coefficient. In: Methods of Soil Analysis. Part 3. Chemical Methods, Sparks, D. L. (Ed.). Soil Sci. Soc. Am. & Am. Soc. Agronomy, Madison, WI. pp. 1201–1230.
 35. Swift, C. E. 2004. Mycorrhiza and soil phosphorus levels. Area Extension Agent, http://www.colostate.edu/Depts/CoopExt/TRA/PLANTS/Mycorrhiza.
 36. Thomas, G. W. 1996. Soil pH and soil acidity. In: Methods of Soil Analysis. Part 3. Chemical methods. Sparks, D. L., (Ed.). Soil Science Society of America & America Society Agronomy, Madison, WI. pp. 475-490.
 37. Usha, K., Mathew, R., and Singh, B. 2004. Effect of arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) on growth, nutrient uptake and yield of Foeniculum vulgar. Karnataka Journal of Horticulture, 1(1): 56-60.
 38. Watanabe, F. R., and Olson, S. R. 1965. Test of an ascorbic acid methods for determining phosphorus in water and NaHCO3 extracts from soil. . Soil Science Society of America proceeding. 29:677-678.