دوره و شماره: دوره 31، شماره 1، بهار 1396 
1. اثر مدیریت مصرف نیتروژن بر کارائی مصرف آن در گندم دیم با استفاده از نیتروژن-15

صفحه 1-17

10.22092/ijsr.2017.109931

محمدحسین سدری؛ احمد گلچین؛ رایحه میرخانی؛ ولی فیضی اصل؛ عادل سی و سه مرده