شبیه سازی آبشویی خاک شور با استفاده از نرم افزار Hydrus2D

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه شهید چمران

2 استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه

3 کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

تجمع و حرکت املاح در خاک و مدلسازی این حرکت در سال­های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. تحقیق حاضر برای شبیه سازی آبشویی از خاک شور با استفاده از مدل HYDRUS2D در زما­های مختلف آبشویی صورت گرفت. نمونه‌ها از سه فاصله 0، 20 و 40 سانتیمتری از قطره چکان و از اعماق‌20-0، 40-20، 60-40و 80-60 سانتیمتری از سطح خاک تهیه شدند. نتایج بدست آمده نشان داد که از بین اعماق اندازه‌گیری شده، عمق 40-20 سانتیمتری با دارا بودن مقدار شوری کمتر (70/5 میلی گرم بر سانتی متر مکعب) به عنوان عمق عملکرد بهتر بدست آمد. عمق 60تا80 سانتیمتری با شوری 87/10 میلی­گرم بر سانتی متر مکعب دارای مقدار نمک بیشتری نسبت به بقیه اعماق مورد نظر بود. شوری خاک با گذشت زمان و انجام عملیات آبیاری کاهش یافت تا اینکه در آبیاری آخر، شوری خاک در قسمت آبیاری شده زیر قطره چکان (با شوری 13/2 میلی گرم بر سانتی متر مکعب) به یک پانزدهم مقدار اولیه رسید. حرکت نمک­ها در خاک و آبشویی آن با استفاده از نرم افزار HYDRUS نشان داد که این نرم افزار به خوبی توزیع شوری در خاک را شبیه سازی می­کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Soil Leaching Simulation by Using HYDRUS2D Software

نویسندگان [English]

  • M. Karami 1
  • M. Farasati 2
  • R. Maleki 3
چکیده [English]

Proper management of saline soils needs adequate information about the amount and salt distribution in the root zone. Irrigation is one of the factors that control the distribution of salt. This study investigated soil leaching simulation by using HYDRUS2D Software based on the evaporation of soil surface of a land without plant located at Shahid Chamran University, Ahwaz, Iran. Samples were taken from three distances of 0, 20, and 40 cm from the drip irrigation emitter and 0-20, 20-40, 40-60 and 60-80 cm depths. Among the measured depths, the 20 – 40 cm layer was revealed as the best working depths with a salt content of 5.7 mg/cm3, while the depth of 60-80 cm had an average salinity of 10.87 mg/cm3, the highest salt content compared with the other depths.  Soil salinity decreased with time and irrigation. At the last irrigation, soil salinity under the dripper reached a salinity of 2.13 mg/cm3 that was 1/15 of the initial amount. Salts movement in soil and leaching simulation by HYDRUS2D software showed that this software simulated salt distribution well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • علف¬کش
  • Yellow Foxtail
  • Tall fescue