اهداف و چشم انداز

هدف مجله علمی پژوهشی "پژوهش های خاک (علوم خاک و آب سابق)" افزایش آگاهی محققان و پژوهشگران علوم خاک و آب ، ایجاد زمینه ارتقای سطح دانش و پژوهش، شناخت و معرفی اندیشه ها، نوآوری ها و خلاقیت های علمی - پژوهشی در سطح ملی و بین المللی، ایجاد ارتباط بین مسائل مربوط به شناسایی،حفاظت و بهره برداری پایدار از منابع خاک و آب در کشاورزی است.. گروه هدف و مخاطب این مجله دانشمندان، اعضای هیات علمی، و پژوهشگران در نهادهای آموزشی و پژوهشی و اجرایی، دانشجویان، کارشناسان ترویج، مدیران و سیاست گذاران  کشاورزی و منابع طبیعی است.