بررسی تأثیر روش‌های مختلف خاکورزی بر برخی از خصوصیات فیزیکی خاک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم خاک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 دانشیار گروه علوم خاک دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3 استاد گروه علوم خاک دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

تهیهزمینوآماده سازیبستربذربه عنواننخستینگامدرکاشتهرمحصولکشاورزیبه حسابآمدهوازاهمیتبسزاییبرخورداراست. این تحقیق به منظور بررسی تاثیر سه روش مختلف خاکورزی (T1: گاوآهن برگردان دار T2: زیرشکن T3: زیرشکن به همراه دکمپکتور) در دو عمق بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک با بافت رس سیلتیو رده خاکFine Mixed Thermic Typic Haploxerepts ،به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی و در سه تکرار در مزرعه زراعی دشت­ناز ساری در سال زراعی 90-1389- انجام گرفت. نتایج نشان داد کمترین جرم مخصوص ظاهری در تیمار زیرشکن و بیشترین مقدار آن زمان استفاده از گاوآهن ­برگردان­دار بود. اثر متقابل عمق و تیمار خاکورزی بر مقدار تخلخل خاک معنی­دار بود. تیمار زیرشکن و دکمپکتور بیشترین میزان ظرفیت نگهداری رطوبت را به خود اختصاص داد. بیشترین اثر در میزان رطوبت ظرفیت مزرعه و نقطه­ی پژمردگی دائم مربوط به زیرشکن و دکمپکتور بوده که تقریباً برابر با اثر شخم با گاوآهن برگردان­دار بود. بعلاوه قطعه­ای که در آن از زیرشکن و دکمپکتور استفاده شد بیشترین مقدار آب قابل دسترس گیاه را داشت. در مورد پایداری خاکدانه‌ها نیز تفاوت‌ها معنی‌دار بوده به‌طوری که در تیمار استفاده از گاوآهن برگردان بیشترین مقدار را داشت و کمترین آن مربوط به تیمار زیرشکن به همراه دکمپکتور بود. تیمارهای زیرشکن و زیرشکن به همراه دکمپکتور در مقایسه با استفاده از گاوآهن برگردان‌دار موجب کاهش شاخص مخروطی شدند. همچنین، استفاده از زیرشکن سرعت نفوذ آب به درون خاک را افزایش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Different Methods of Tillage on Some Physical Characteristics of Soil

نویسندگان [English]

  • Y. Ghasemi Abdoalmalaki 1
  • M. Ghajar Sepanlou 2
  • M. A. Bahmanyar 3
چکیده [English]

Seed bed preparation is the first important step in planting each crop. This study was conducted in order to investigate the effects of three different tillage methods (T1: moldboard plow, T2: subsoiler, T3: subsoiler with decompactor) at two depths on some physical propertiesof a soil classified asfine mixedthermic typic Haploxereptswith silty clay texture. A factorial experiment in a completely randomized block design and three replications was performed at Sari Dashtenaz Research Farm in 2011. Results showed that the lowest bulk density was observed when subsoiler was used and the maximum was related to the moldboard plow. Interaction of soil depth and tillage method had significant effect on porosity. As to soil water retention capacity, there were significant differences among treatments such that the subsoiler and decompactor had the maximum amount of soil water retention capacity. With regard to field capacity and permanent wilting point, there were significant differences between treatments and the highest effect was related to the subsoiler and decompactor, which were almost equal to moldboard plow. In addition, the plot where subsoiler and decompactor were used had the highest amount of available water for plants. With respect to the aggregate stability, it was observed that there were significant differences between treatments: the use of moldboard plow had the highest stable aggregate and the lowest was related to sub-soiling with decompactor.Sub-soiling and sub-soiling with decompactors treatments compared to moldboard plow reduced cone index. In addition, results showed that sub-soiling increased the infiltration rate of water into the soil.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Decompactor
  • Subsoiler
  • Stable aggregates
  • Cone index