برآورد اعداد مرجع عناصر غذایی برای انگور رقم شاهرودی به روش تشخیص چند گانه عناصر غذایی یا (CND )

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22092/ijsr.2016.106306

چکیده

به منظور برآورد اعداد مرجع عناصر غذایی برای انگور رقم شاهرودی،آزمایشی در سطح 54 باغ انگور در منطقه شاهرود به روش تشخیص چندگانه عناصر غذایی اجرا گردید. در این تحقیق گروه عملکرد زیاد به تعداد 13 باغ (24 %) از 54 باغ و 41 باغ با عملکرد کم (76%) با استفاده از مدل کاربرد تابع تجمعی نسبت واریانس عناصر غذایی از هم تفکیک گردید. از حل معادلات تابع تجمعی درجه سه مربوط به یازده عنصر غذایی، عملکردهای مرتبط محاسبه گردیدند:
،،،53/26=،43/35=،، ، ، ، ، ،.
 بر این اساس، میانگین عملکرد­های مطلوب به میزان 78/33 تن در هکتار به عنوان عملکرد هدف تعیین شد که اعداد بدست آمده عناصر غذایی [H1] برای این عملکرد شامل نیتروژن 43/0± 56/2 ، فسفر15/0± 57/0، پتاسیم14/0± 04/1، کلسیم 39/0±26/1، منیزیم 11/0± 75/0، منگنز 00/0 ± 9/33 ، روی 00/0 ± 8/24، آهن 00/0± 4/106،مس 00/0± 02/7 ، بور 00/0±6/43 و کلر 13/0±72/[H2] 0 بود. براساس اعداد مرجع بدست آمده در این پژوهش، کمبود کلسیم و نیتروژن [H3] در مقایسه با سایر عناصر بیشتر بود. [H1]در برگ یا میوه
 [H2]واحد ذکر شود.
 [H3]در چکیده انگلیسی عنصر روی هم ذکر شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating Sufficiency Norms in Compositional Nutrient Diagnosis (CND1) Method for Shahroudi Table Grape

چکیده [English]

In order to determine the optimum norms for nutrients in table grape cv. Shahroudi, an experiment was done in 54 vineyards in Shahroud region.  The vineyards were grouped into low (n1= 41) and high (n2= 41) yielding groups using mathematical approach. Cumulative variance ratio function   was used as cubic functions to obtain cutoff yield at 33.78 t ha-1 by mean calculation for high yielding samples. Preliminary CND norms were calculated as follows:
 , ،=26.53,=35.43،,،، ، , ،.
Nutrient sufficiency norms were determined using mean results of high yielding grape tissue samples. The sufficiency norms included: N=2.56±0.436, P=0.57±0.150, K=1.04±0.149, Ca=1.26±0.392, Mg= 0.752±0.116, Mn=33.9±0.001, Zn=24.8±0.008, Fe=106.4±0.001, Cu=7.02±0.0001, B=43.6±0.0007, Cl=0.72±0.137. The data showed that due to high Cl level [H1] and general deficiencies in Ca, Zn, and N in the leaf, the related yields were low in the studied samples. [H1]In soil or water?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cumulative variance ratio function
  • Reference norms
  • Nitrogen deficiency