اثرات تنش رطوبتی بر نیاز نیتروژنی و پارامترهای رشد ذرت در سیستم آبیاری بارانی تک شاخه

نویسندگان

1 دانش آموخته گروه خاکشناسی، واحد داراب، دانشگاه ازاد اسلامی، داراب، ایران

2 دانشیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس

3 مربی پژوهش موسسه تحقیقات خاک و آب

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی اثرات تنش رطوبتی بر میزان نیتروژن مصرفی و پارامترهای رشد ذرت در آبیاری بارانی تک شاخه بود. به همین منظور با استفاده از طرح آماری بلوک­های خرد شده، اثرات برهمکنش چهار سطح صفر، 90 ، 180 و 270 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار از منبع اوره و چهار میزان آب آبیاری (6400، 7500، 8800 و 9500 متر مکعب در هکتار به ترتیب I1, I2, I3, I4 )، در سامانه کشت کم خاک ورزی مطالعه شد. در این سامانه، از دستگاه خاک ورز مرکب استفاده شد و کلیه عملیات خاک ورزی از جمله کشت در یک مرحله انجام شد. نتایج نشان داد که اثرات اصلی تیمارهای آبیاری بر ارتفاع و قطر ساقه­ها، عملکرد علوفه­تر، غلظت و جذب نیتروژن در سطح (P<0.01) معنی­دار بود. کاربرد نیتروژن نیز تأثیر معنی­داری (P<0.01) بر ارتفاع بوته‌ها، عملکرد­تر، میزان رطوبت بوته‌ها در زمان برداشت و جذب کل نیتروژن، فسفر و پتاسیم داشت. در مجموع نتایج نشان داد که: 1) تولید ذرت به شدت وابسته به حجم آب بود بطوری که در هر سطحی از نیتروژن مصرفی، کاهش میزان آب مصرفی موجب کاهش عملکرد گردید. 2) میزان اثربخشی نیتروژن به میزان آب آبیاری بستگی داشت. 3) بالاترین میانگین عملکرد خشک از اعمال تیمار I1N270 به دست آمد. 4) تفاوت معنی داری بین این تیمار و برخی تیمارها از جمله I3N180 (کاربرد توأم 180 کیلوگرم نیتروژن و 7500 متر مکعب آب در هر هکتار) و I2N90 وجود نداشت بنابر این در شرایط کمبود آب تیمار I3N180 برای مناطق مشابه قابل توصیه است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Water Stress on Nitrogen Consumption and Growth Parameters of Corn in Line Source Sprinkler Irrigation

نویسندگان [English]

  • P. Hosseini 1
  • A. H. Ziaeyan 2
  • S. Ghalebi 3
چکیده [English]

The aim of this research was to study the effects of water stress on nitrogen and growth parameters of corn in a line source sprinkler irrigation system.  For this purpose, effects of four levels of 0, 90, 180, and 270 kg N/ha from urea source and four level of irrigation water (6400, 7500, 8800 and 9500 m3.ha-1, I1, I2, I3, I4, respectively) in minimum tillage system were investigated by using a split-block design. In this tillage system, a combined cultivator was used and all tillage and cultivation operations were performed in one step. The results showed that the main effects of irrigation treatments on plant height, stem diameter, fresh yield, concentration and total uptake of nitrogen were significant at (P <0.01) levels. Nitrogen application also had significant effects (P <0.01) on plant height, fresh yield, moisture content of plants at harvest time, and total uptake of nitrogen, phosphorus, and potassium. Overall, the results showed that: 1) corn production was highly dependent on the amount of water used such that, at each level of nitrogen, reducing the amount of water reduced the yield, 2) the effectiveness of nitrogen depended on the amount of irrigation water, 3) the highest dry foliage yield was obtained from application of I1N270 treatment, and 4) there was no significant difference between I1N270 and some treatments such as I3N180 treatment (application of 180 kg nitrogen and 7,500 m3 irrigation water per hectare) and I2N90, therefore, in water scarcity condition and for similar areas, this treatment is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foliage corn
  • Nitrogen and water interaction
  • Water scarcity