تأثیر سطوح مختلف ورمی‌کمپوست بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیک و شاخص‌های رشد دو اکوتیپ ریحان (Ocimum basilicum L.)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زراعت، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دکتری گروه باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشجوی دکتری گروه باغبانی دانشگاه تهران دانشکده کشاورزی کرج

4 استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه جهرم

چکیده

ورمی‌کمپوست به عنوان کود آلی منبع غنی از عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان می‌باشد. به منظور مطالعه اثر کاربرد کود ورمی‌کمپوست بر خصوصیات رشد گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.)،آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در شرایط گلخانه انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل دو اکوتیپ ریحان سبز و بنفش و 5 سطح ورمی‌کمپوست (0، 20%، 40%، 60% و 80 درصد حجمی ورمی‌کمپوست) بود. نتایج نشان داد که اثر ساده ورمی‌کمپوست در تمام صفات اندازه‌گیری شده معنی‌دار بود. با افزایش مقدار ورمی‌کمپوست تا 80 درصد عدد اسپد نسبت به شاهد 34 درصد افزایش یافت و سطح برگ 7 برابر تیمار شاهد افزایش نشان داد. اثر اکوتیپ نیز در صفاتی مثل وزن تر و خشک کل، فتوسنتز و تعداد برگ در سطح احتمال 1% معنی‌دار شد. همچنین اثر متقابل ورمی‌کمپوست و اکوتیپ در صفاتی مانند طول گل‌آذین، طول شاخه‌جانبی، فتوسنتز و هدایت‌روزنه‌ای اختلاف معنی‌داری نشان داد. به این ترتیب  بیشترین طول گل‌آذین و طول شاخه‌جانبی در ریحان سبز و در تیمار 80 درصد ورمی‌کمپوست به ترتیب 7/8 و 78/31 سانتی‌متر به دست آمد. به طور کلی نتایج نشان داد که پاسخ ویژگی­های رشدی و عملکردی گیاه ریحان به طور چشمگیری تحت تأثیر مصرف ورمی‌کمپوست قرار گرفت. به طوری که با افزایش میزان ورمی‌کمپوست شاخص‌های رشدی و عملکرد نیز افزایش نشان داد. لذا توصیه می‌شود مقدار مصرف کود ورمی‌کمپوست با در نظر گرفتن وضعیت خاک، کیفیت آب و نتایج آنالیز خاک، نوع محصول کشت شده و تغذیه گیاهی حدود ۴ تا ۸ کیلوگرم در مترمربع هر 2 تا 3 سال یکبار استفاده شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Different Vermicompost Levels on Morphophysiological Traist and Growth Charachtristics of Basil (Ocimum basilicum L.)

نویسندگان [English]

  • M. Goldani 1
  • M. Kamali 2
  • S. Mohtashami 3
  • A. Ghani 4
چکیده [English]

Vermicompost is a type of organic fertilizer that contains the necessery nutrients for plant growth. In order to investigate the effect of vermicompost on morphophysiological traist of basil (Ocimum basilicum L.), an experiment was conducted as factorial arrangement based on a completely randomized design with three replications under greenhouse conditions, in 2012. Treatments included two ecotypes of basil(green and purple) and five vermicompost levels (0, 20%, 40%, 60%, and 80% vermicompost volumetric). The results showed that there was significant difference in the studied traits (p<0.01): increasing vermicompost persentage to 80% increased the SPAD number by 34% , and the leaf area became seven times larger compared to the control treatment. The effects of ecotypes were significant (p<0.01) in total wet and dry weights, leaf number, and photosynthesis. The interaction between vermicompost and ecotypes was significantly different in length of inflorescence, length of branches, photosynthesis and stomata conductivity (gs). According to the results, the maximum length of inflorescence and length of branches were obtained in the green basil and 80% vermicompost, corresponding to 8.7 and 32 cm, respectively. The overall results indicated that the response of growth characteristics and yield of basil plant was significantly affected by the vermicompost application, such that with increase in vermicompost application, growth indices and yield also increased. Based on the results, it is recommendedthat by considering soil condition, water quality, soil analysis results, type of crop, and plant nutrition conditions, about 4 to 8 kg vermicompost per square meter be used every two to three years.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Purple basil
  • Length of inflorescence
  • Leaf area
  • Photosynthesis
  • SPAD