مدل ارزیابی اثر بخشی مالچ‌پاشی در افزایش میزان نفوذ عمقی آب باران در دشت شهرکرد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری منابع آب، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

چکیده

یکی از مهمترین منابع تامین آب کشاورزی در مناطق خشک، آب‌های زیرزمینی است. نفوذ باران به داخل زمین به عنوان یکی از منابع تغذیه آبهای زیرزمینی از اهمیت زیادی برخوردار است. در این پژوهش کارایی مالچ‌ها در افزایش نفوذ عمقی آب باران در دشت شهرکرد مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور 8 بارش از منحنی‌های شدت مدت فراوانی منطقه با دوره بازگشت 2 و 5 سال انتخاب شد. این بارش‌ها، توسط یک دستگاه باران ساز به صورت مصنوعی در لایسیمترهایی با شرایط یکسان و مالچ‌های متفاوت شامل شن، ماسه، مخلوط شن و ماسه با نسبت یکسان و خاک بدون مالچ ایجاد شد و میزان نفوذ عمقی آنها مورد آزمایش قرار گرفت. طی این آزمایش­ها تعداد 192 داده برای پارامترهای رطوبت خاک، دمای هوا و نفوذ عمقی باران برداشت گردید. بر این اساس، روابطی جهت برآورد میزان نفوذ عمقی آب باران در هر بارش و برآورد میزان تبخیر از خاک در هریک از این مالچ‌ها و خاک بدون مالچ به طور جداگانه استخراج و کارایی و دقت این روابط به کمک ضریب تبیین و معیار نش-ساتکلیف بررسی شد. نتایج نشان داد که روابط استخراج شده ضریب تبیین در محدوده­ی97/0-98/0 و معیار نش-ساتکلیف در محدوده­ی 96/0-98/0 دارند. بر اساس این روابط و معادله بیلان آب در خاک، مدل رطوبتی خاک تهیه شد. به منظور ارزیابی کارایی مالچ­ها در افزایش رطوبت خاک و نفوذ عمقی آب باران این مدل براساس داده­های بارش و دمای یک سال منطقه مورد مطالعه اجرا گردید. نتایج نشان داد که میزان نفوذ عمقی در طی این دوره در کلیه مالچ­های مورد بررسی نسبت به خاک بدون مالچ افزایش داشته و بیشترین این میزان در مالچ شنی معادل 1/17% شد. این مقدار نسبت به خاک بدون مالچ افزایش 21% را نشان داد. لذا مالچ پاشی اراضی کشاورزی می‌تواند موجب افزایش تغذیه آبخوان ناشی از افزایش نفوذ عمقی آب باران به داخل خاک به عنوان یکی از منابع تأمین آب کشاورزی گردد. اما می­بایست در هنگام انتخاب این نوع مالچ ضمن درنظر گرفتن اثرات مثبت آن در حفظ رطوبت خاک، مسائل اجرایی آن نیز در سطح وسیع در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Model for Evaluation of Mulching Effectiveness on Increasing Rainwater Deep Percolation in Shahrkord Plain

نویسندگان [English]

 • M. E. Banihabib 1
 • B. Vaziri 2
1 Associate Professor, Department of Irrigation and Drainage Engineering, Aburaihan Campus, University of Tehran
2 PhD. Student, Water Resources Engineering, Department of Irrigation and Drainage Engineering, Aburaihan Campus, University of Tehran
چکیده [English]

One of the most important sources of agricultural water supply in arid areas is groundwater. Moreover, rain water percolation in the soil is the main source of groundwater recharge. Therefore, in this research, the efficiency of various mulches in increasing the percolation depth of rainwater was investigated in Shahrekord Plain. Eight precipitation events from the IDF curves of the study area with 2 and 5 years return periods were selected and the deep percolation of these rainfalls was tested in lysimeters with the same conditions and different mulches including gravel, sand, mixed sand and gravel, and the same soil texture without mulch. A total of 192 data were collected for soil moisture, air temperature and rain percolation. Furthermore, the equations for estimating the depth of rainwater percolation in each rainfall and the estimation of evaporation from soil under each mulch and soil without mulch were derived separately and the efficiency and accuracy of these equations were investigated using the Nash-Sutcliffe index and the coefficient of determination. The results showed that the derived relations had a coefficient of determination in the range of 0.98-0.99 and the Nash-Sutcliff index in the range of 0.98-0.96. Based on these equations and the water balance equation in soil, a soil moisture model was developed. Then, to evaluate the efficiency of mulches in increasing soil moisture and deep water percolation, this model was performed based on one year rainfall and temperature data of the study area. The results showed that the amount of percolation during this period in all studied mulches increased in comparison with the soil without mulch. The highest percolation amount was 17.1% in gravel mulch, which shows 21% increase compared to the non-mulched soil. Therefore, mulching of agricultural land can increase aquifer recharging due to increased percolation of rainwater into the soil as one of the sources for supplying agricultural water. However, considering the positive effects of mulching in saving soil moisture, its implementation issues should be considered broadly when selecting this type of mulch.

One of the most important sources of agricultural water supply in arid areas is groundwater. Moreover, rain water percolation in the soil is the main source of groundwater recharge. Therefore, in this research, the efficiency of various mulches in increasing the percolation depth of rainwater was investigated in Shahrekord Plain. Eight precipitation events from the IDF curves of the study area with 2 and 5 years return periods were selected and the deep percolation of these rainfalls was tested in lysimeters with the same conditions and different mulches including gravel, sand, mixed sand and gravel, and the same soil texture without mulch. A total of 192 data were collected for soil moisture, air temperature and rain percolation. Furthermore, the equations for estimating the depth of rainwater percolation in each rainfall and the estimation of evaporation from soil under each mulch and soil without mulch were derived separately and the efficiency and accuracy of these equations were investigated using the Nash-Sutcliffe index and the coefficient of determination. The results showed that the derived relations had a coefficient of determination in the range of 0.98-0.99 and the Nash-Sutcliff index in the range of 0.98-0.96. Based on these equations and the water balance equation in soil, a soil moisture model was developed. Then, to evaluate the efficiency of mulches in increasing soil moisture and deep water percolation, this model was performed based on one year rainfall and temperature data of the study area. The results showed that the amount of percolation during this period in all studied mulches increased in comparison with the soil without mulch. The highest percolation amount was 17.1% in gravel mulch, which shows 21% increase compared to the non-mulched soil. Therefore, mulching of agricultural land can increase aquifer recharging due to increased percolation of rainwater into the soil as one of the sources for supplying agricultural water. However, considering the positive effects of mulching in saving soil moisture, its implementation issues should be considered broadly when selecting this type of mulch.

 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Aquifer recharge
 • Mulch
 • Groundwater
 • Agricultural water
 • Soil Moisture
 1.   بی نام. 1374. روابط شدت مدت فراوانی بارندگی ایستگاه هواشناسی سینوپتیک شهرکرد، مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی سازمان هواشناسی کشور.
 2.  سهیلی فر،ز.، میر لطیفی،م.، ناصری،ع.، عصاری،م. 1392. برآورد تبخیر-تعرق واقعی نیشکر با استفاده از داده­های سنجش از دور در اراضی کشت و صنعت نیشکر میرزا کوچک خان. نشریه دانش آب و خاک، جلد 23، شماره 1،صفحه 163-151.
 3. Abaker, W.E., Berninger, F. and Starr, M. 2017. Changes in soil hydraulic properties, soil moisture and water balance in Acacia senegal plantations of varying age in Sudan. Journal of Arid Environments. 150: 42-53.
 4. Araki, H. and Ito, M. 2002, August. Decrease of nitrogen fertilizer application in tomato production in no-tilled field with hairy vetch mulch. In XXVI International Horticultural Congress: Sustainability of Horticultural Systems in the 21st Century 638, Aug 2002.
 5. Chakraborty, D., Garg, R.N., Tomar, R.K., Singh, R., Sharma, S.K., Singh, R.K., Trivedi, S.M., Mittal, R.B., Sharma, P.K. and Kamble, K.H. 2010. Synthetic and organic mulching and nitrogen effect on winter wheat (Triticum aestivum L.) in a semi-arid environment. Agricultural Water Management. 97(5):738-748.
 6. Giordani, C., Cecchi, S. and Zanchi, C. 2002. Effectiveness of different amounts of organic mulch on the conservation of soil moisture. Journal of Agriculture and Environment for International Development (Italia). Jan. 96(1/2):3-11.
 7. Huang, J., Wu, P. and Zhao, X. 2013. Effects of rainfall intensity, underlying surface and slope gradient on soil infiltration under simulated rainfall experiments. Catena. 104:93-102.
 8. Iftikhar, F. and Ali, S. 2004. Impact of different types of mulches [wheat straw, paper mulchand sand mulch] on soil moisture. Sarhad Journal of Agriculture. 20 (4):571–573.
 9. Incalcaterra, G., Sciortino, A., Vetrano, F. and Iapichino, G. 2003. Agronomic response of winter melon (Cucumis melo inodorus Naud.) to biodegradable and polyethylene film mulches, and to different planting densities. Mediterranean rainfed agriculture: strategies for sustainability. CIHEAMIAMZ, Zaragoza (Spain).
 10. Jyrkama, M.I. and Sykes, J.F. 2007. The impact of climate change on spatially varying groundwater recharge in the Grand River watershed (Ontario). Journal of Hydrology, 338(3-4): 237-250.
 11. Kar, G. and Singh, R. 2004. Soil water retention—transmission studies and enhancing water use efficiency of winter crops through soil surface modification. Indian Journal of Soil Conservation. 8:18-23.
 12. Kumar, D., Singh, R., Gadekar, H. and Patnaik, U.S. 2003. Effect of different mulches on moisture conservation and productivity of rainfed turmeric. Indian Journal of Soil Conservation (India). 31(1):41–44.
 13. Li, F.M., Wang, J. and Xu, J.Z. 2005. Plastic film mulch effect on spring wheat in a semiarid region. Journal of sustainable agriculture. 25(4):5-17.
 14. LI, L.X., LIU, G.C., YANG, Q.F., ZHAO, X.W. and ZHU, Y.Y. 2009. Research and application development for the techniques of whole plastic-film mulching on double ridges and planting in catchment furrows in dry land [J]. Agricultural Research in the Arid Areas. 1:024.
 15. Li, R., Hou, X., Jia, Z., Han, Q. and Yang, B. 2012. Effects of rainfall harvesting and mulching technologies on soil water, temperature, and maize yield in Loess Plateau region of China. Soil Research. 50(2):105-113.
 16. Li, X.Y. 2003. Gravel–sand mulch for soil and water conservation in the semiarid loess region of northwest China. Catena, 52(2):105-127.
 17. Orr, L.A., Bauer, H.H. and Wayenberg, J.A. 2002. Estimates of ground-water recharge from precipitation to glacial-deposit and bedrock aquifers on Lopez, San Juan, Orcas, and Shaw Islands, San Juan County, Washington.
 18. Singh, V.P. 1988. Hydrologic systems: Rainfall-runoff modeling (No. 551.49 S5).
 19. Verma, M.L. and Acharya, C.L. 2004. Effect of Nitrogen fertilization on Soil-Plant-Water Relationships under Different Soil Moisture Conservation Practices in Wheat. Journal of the Indian Society of Soil Science. 52(1):105-108.
 20. Wang, Y., Xie, Z., Malhi, S.S., Vera, C.L. and Zhang, Y. 2014. Gravel-sand mulch thickness effects on soil temperature, evaporation, water use efficiency and yield of watermelon in semi-arid Loess Plateau, China. Acta Ecologica Sinica, 34(5):261-265.
 21. Xie, Z., Wang, Y., Jiang, W. and Wei, X. 2006. Evaporation and evapotranspiration in a watermelon field mulched with gravel of different sizes in northwest China. Agricultural water management, 81(1-2):173-184.
 22. Yaghi, T., Arslan, A. and Naoum, F. 2013. Cucumber (Cucumis sativus, L.) water use efficiency (WUE) under plastic mulch and drip irrigation. Agricultural water management. 128:149-157.
 23. Zhang, X.Y., Chen, S.Y., Pei, D., Liu, M.Y. and Sun, H.Y. 2005. Evapotranspiration, yield and crop coefficient of irrigated maize under straw mulch. PEDOSPHERE. 15(5):576-584.
 24. Zhou, J.B., Wang, C.Y., Zhang, H., Dong, F., Zheng, X.F., Gale, W. and Li, S.X. 2011. Effect of water saving management practices and nitrogen fertilizer rate on crop yield and water use efficiency in a winter wheat–summer maize cropping system. Field Crops Research. 122(2):157-163.