کاربرد مدل تک بعدی شبیه ساز حرکت عمودی آب در خاک غیر اشباع

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه رازی، کرمانشاه

2 دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشگاه رازی، کرمانشاه

چکیده

در این تحقیق معادله تک بعدی حرکت آب در خاک اشباع- غیر اشباع به روش حجم محدود و روش گسسته سازی ضمنی حل شد و ارتباط رطوبت غیر اشباع و بار فشار با استفاده از توابع هیدرولیکی وان گنوختن و بروکز-کوری تعیین شد. نتایج صحت سنجی مدل نشان داد که مدل با دقت بسیار خوبی مقادیر بار فشار را برآورد می‌کند. جذر میانگین مربعات خطا بار فشار برای توابع هیدرولیکی وان گنوختن و بروکز-کوری به ترتیب برابر 0181/0 و 0439/0 متر به دست آمد. پس از اطمینان از نتایج مدل تاثیر سه روش مختلف بر آورد پارامترهای هیدرولیکی خاک در نرم افزار ROSETTA بر منحنی مشخصه رطوبتی بررسی شد.در روش اول مدل کامل ROSETTA، در روش دوم تنها بافت خاک و در روش سوم علاوه بر بافت خاک پارامتر توزیع خلل و فرج (l=0.5) نیز در نظر گرفته شد. مقایسه نتایج مدل حاضر با مدل Hydrus 1D نشان داد که مدل تهیه شده از دقت بسیار خوبی در تمامی روش­ها برخوردار است. همچنین نتایج نشان داد که با گذشت زمان و خشک شدن بیشتر خاک، بدلیل تأثیر خصوصیات فیزیکی و خلل و فرج خاک تفاوت بین سه روش بیشتر می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of One-Dimensional Model to Simulate Vertical Water Flow in Unsaturated Soil

نویسندگان [English]

 • R. Ghobadian 1
 • M. Basiri 2
1 Associate Professor, Department of Water Engineering, Razi University, Kermanshah
2 Ph.D student of Irigation and Drainage, Razi University, Kermanshah
چکیده [English]

In this study, one-dimensional equation of  water flow in saturated-unsaturated soil was solved using finite volume method and implicit scheme. The relationship between unsaturated moisture content and pressure load was determined using Van Genechten and Brooks-Corey hydraulic functions. The validation results of the model showed that the model accurately estimated the load pressure values. The Root Mean Square Error of the pressure load for the Van Genuchten and Brooks-Corey hydraulic functions was 0.0181 and 0.0439 meter, respectively. After confirmation of the results of the model, the effects of three different methods for estimating the hydraulic parameters of soil by ROSETTA software were evaluated on the soil moisture characteristics curve. In the first method the complete ROSETTA model, in the secound mehtod  only soil texture and in the third method in addition of soil texture, poros medial shape parameter (l=0.5) were considered. Comparison of the results of the model with the Hydrus 1D model showed that the prepared model had very good accuracy in all cases. Also, the results showed that with time passage and more soil drying, due to the effect of physical properties and soil porosity, the difference between three methods increases.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Van Genuchten equation
 • Finite volume method
 • Richards' equation
 • Soil moisture characteristic curve
 1. Azizipour, M. and Mahmoodian Shooshtari, M. (2012). Numerical Solution of Richards's Equation in Unsaturated Flow using Finite Volume Method, Journal of Irrigation Science and Engineering, 35(2):65-72.
 2. Bastos de Vasconcellos, C.A. and Amorim, J.C.C. (2001). Numerical simulation of unsaturated flow in porous media using a mass-conservative model. XVI  Razilian Congress of Mechanical Engineering (COBEM), 8: 139-148
 3. Brooks, R.H., and A.T. Corey.(1964). Hydraulic properties of porous media. Hydrology (3): pp: 27.
 4. Farhadi, L. Ataie Ashtiani, B. (2005). Numerical solution of water flow in unsaturated zone, Iran- Water Resources Research, 1(1):29-39.
 5. Ghalambor, A. Hashemi, S.M.R. and Zandparsa, S. (2013). On the Numerical Analysis of Richards' Equation for Modeling Flow in Unsaturated Soils, Journal of Irrigation Science and Engineering, 36(2):71-81.
 6. Ghobadian, R. (2014). Numerical Simulation of Saturated-unsaturated 2D- unsteady Flow Toward Drain Using Finite Volume Method, Journal of Water and Soil, 28(3), 546-555.
 7. Haverkamp, R. Vauclin, M. Touma, J. Wierenga P.J. and Vachaud, G. (1977). A comparison of numerical simulation models for one dimensional infiltration. Soil Science Society of America Journal, 41 (2): 285-294.
 8. Mualem Y. 1976. A catalogue of the hydraulic properties of unsaturated soils. Research Project Report, No. 442, Technion, Israel Institute of Technology, Haifa.
 9. Romano, N. Brunone, B. and A. Santini. (1998). Numerical analysis of one-dimensional unsaturated flow in layered soils. Advance in Water Resources, 21(3):15-324.
 10. Schaap, M. G. Leij, F. J. and van Genuchten, M. Th. (2001). ROSETTA: a computer program for estimating soil hydraulic properties with hierarchical pedotransfer functions. Journal of Hydrology, 251:163–176.
 11. Skaggs, T.H. Trou, T. Šimunek, J. and Shouse, P.J. (2004). Comparison of HYDRUS-2D simulations of drip irrigation with experimental observations. Journal of Irrigation Drainage Engineering, 130(4):304–310.
 12. Van Genuchten, M. Th. (1982). A comparison of numerical solution of the one dimensional unsaturated –saturated flow and mass transport equations. Advances in Water Resource, 5:47-55.
 13. Zarei, G. Liaghat, A.M. Homaee, M. (2002). Unsteady sate evaporation from bare soils with shallow groundwater table based on Brooks-Corey soil water retention curve, Iranian Journal of Soil Research 16(2):240-249.