اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

هادی اسدی رحمانی

میکروبیولوژی خاک استاد و رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب

asadi_1999yahoo.com
026-36208796

سردبیر

حمید سیادت

فیزیک خاک (رابطه آب و خاک و گیاه) استاد پژوهش مؤسسه تحقیقات خاک و آب

hamidsiadatyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

محمد بای بوردی

فیزیک خاک و آبیاری مدرس دانشگاه

abybordihotmail.com
026-36208796

حسین بشارتی

میکروبیولوژی خاک استاد موسسه تحقیقات خاک و آب

besharati1350yahoo.com
026-36208796

کامبیز بازرگان

خاکشناسی گرایش حاصلخیزی خاک و تغذیه عضو هیات علمی موسسه تحقیقت خاک و آب
میکروپدولوژی

bazargan_kyahoo.com

محمد‌رضا بلالی

اخلاق و فلسفه محیط زیست استادیار موسسه تحقیقات خاک و آب

mr_balali68yahoo.com
026-36208796

حسن توفیقی

شیمی خاک دانشیار دانشگاه تهران

htofighiut.ac.ir
026-36208796

غلامحسین حق نیا

پیدایش و طبقه بندی خاک استاد دانشگاه فردوسی مشهد

ghaghniayahoo.com
026-36208796

کاظم خاوازی

میکروبیولوژی خاک استاد مؤسسه تحقیقات خاک و ‌آب

kkhavaziyahoo.com
026-36208796

محمد‌حسن روزیطلب

دانشیار پژوهش سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی

mroozitalabgmail.com
026-36208796

امیر فتوت

شیمی و حاصلخیزی خاک دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

afotovatyahoo.com
026-36208796
0000-0002-5551-7002

منوچهر گرجی

حفاظت خاک و آب دانشیار دانشگاه تهران

mgorjiut.ac.ir
026-36208796

عزیز مومنی

دانشیار موسسه تحقیقات خاک و آب

momeniazizgmail.com
026-36208796

محمدرضا نیشابوری

فیزیک خاک و روابط آبی گیاه استاد دانشگاه تبریز

neyshmrhotmail.com
026-36208796

ویراستار انگلیسی

حمید سیادت

فیزیک خاک (رابطه آب و خاک و گیاه) استاد پژوهش مؤسسه تحقیقات خاک و آب

hamidsiadatyahoo.com
026-36208796

مدیر اجرایی

کیانا خامه چی

مهندسی کشاورزی -آبیاری و زهکشی مدیر اجرایی نشریات مؤسسه تحقیقات خاک و آب

majalehsoilyahoo.com
026-36208796