نویسنده = منوچهر گرجی
تعداد مقالات: 3
1. مقایسه و ارزیابی کارائی مدل‌های RUSLE و RUSLE2 در برآورد هدررفت خاک در دامنه‌های مرتعی حوضه خامسان کردستان

دوره 32، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 203-218

10.22092/ijsr.2018.117041

ناصر خالق پناه؛ مهدی شرفا؛ حسین اسدی؛ منوچهر گرجی؛ مسعود داوری


2. تأثیر توزیع اندازه تخلخل خاک بر میزان انرژی انتگرالی آب در دامنه‌های مختلف رطوبتی

دوره 31، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 463-471

10.22092/ijsr.2017.113755

مهدی زنگی‌آبادی؛ منوچهر گرجی؛ سعید غالبی؛ محمدرضا رمضانی‌مقدم