تأثیر مقادیر و روش‌های مختلف کاربرد اس‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ید بوریک بر عملکرد و درصد پروتئین لوبیا چیتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اقلید، ایران

چکیده

بخش عمده لوبیا کاری ایران در خاک­هایی با ماده آلی کم و آهک زیاد صورت می گیرد که طبعاً کمبود بور در چنین خاک­هایی زیاد مشاهده می­شود. لذا به منظور تعیین بهترین سطح و روش کاربرد بور در زراعت لوبیا آزمایشی بصورت طرح بلوک­های کامل تصادفی با ده تیمار و سه تکرار به مدت سه سال در ایستگاه تحقیقات کشاورزی اقلید به مرحله اجرا درآمد. نتایج نشان داد بیشترین عملکرد دانه به میزان 2472 کیلوگرم در هکتار از روش محلول پاشی شاخساره با غلظت 1/0 درصد اسید بوریک در دو نوبت یک ماه و دو ماه پس از سبز شدن به دست آمد که تفاوت معنی­داری با مصرف 025/0 درصد اسید بوریک در هکتار نداشت. همچنین در روش کود آبیاری بیشترین عملکرد دانه به میزان 2319 کیلو­گرم در هکتار از مصرف چهار کیلوگرم اسید بوریک در هکتار به دست آمد. بنابر این با توجه به نتایج این آزمایش محلول پاشی اسید بوریک با غلظت 025/0 درصد یا مصرف خاکی چهار کیلوگرم اسید بوریک در هکتار به صورت کود آبیاری در زراعت لوبیا در شرایط مشابه توصیه می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Different Levels and Application Methods of Boric Acid on Yield and Protein Content of Common Bean

نویسنده [English]

  • S. M. Hosseini
چکیده [English]

In Iran, most of the soils have high lime with low organic matter content. Therefore, boron deficiency is very probable in the soils. In order to determine the best level and method of boron application in common bean farms, a 3-year field experiment was conducted as a complete randomized blocks design with ten treatments and three replications in Eghlid Agricultural Research Station. The highest grain yield (2472 kg.ha-1) was obtained from foliar application with 0.1% boric acid at two times: one and two months after shooting. This treatment had no significant difference with 0.025% of boron foliar application treatment. In fertigation method, the highest grain yield (2319 kg.ha-1) was obtained by application of 4 kg.ha-1 boric acid. According to the results, foliar application of boric acid at a concentration of 0.025% or soil application of 4 kg.ha-1 as fertigation in the same conditions is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Boron
  • calcareous soil
  • foliar spray