تأثیر غلظت‌های مختلف نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی توت‌فرنگی در کشت هیدروپونیک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس تحقیقاتی بخش تحقیقات آب و خاک، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران

2 استادیار، بخش تحقیقات علوم زراعی- باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران

چکیده

به منظور بررسی تأثیر غلظت نیتروژن، پتاسیم و فسفر بر عملکرد و شاخص­های رشد توت­فرنگی رقم سلوا در شرایط کشت هیدروپونیک، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار اجرا شد. محیط کشت به کار رفته در این مطالعه مخلوط کوکوپیت و پرلیت به ترتیب به نسبت 70% و 30 درصد بود. تیمارها شامل عناصر پر نیاز نیتروژن در سه سطح 100 ، 130 و 160 میلی­گرم در لیتر از منبع نیترات آمونیوم، فسفر در سه سطح 50، 75 و 100 میلی­گرم در لیتر از منبع پتاسیم دی­هیدروژن­فسفات و پتاسیم در سه سطح 190،160 و 220 میلی­گرم در لیتر از منبع سولفات پتاسیم بودند. نمونه­برداری در پایان دوره میوه­دهی انجام شد و وزن تر و خشک اندام هوایی، سطح برگ، وزن میوه، اسید قابل تیتر، مواد جامد محلول، عملکرد و تعداد میوه در بوته ثبت گردید. نتایج آنالیز واریانس نشان داد که سطوح مختلف نیتروژن، فسفر و پتاسیم تأثیر معنی­داری بر عملکرد و شاخص‌های رشد توت­فرنگی داشتند. تیمار N160P100K190 بیشترین وزن تر و خشک اندام هوایی و سطح برگ را تولید کرد و تیمارهای N130P100K160 و N100P75K220 بیشترین عملکرد را به ترتیب با میانگین 27/79 و 77/77 گرم در بوته حاصل کردند و اختلاف معنی­داری با یکدیگر نداشتند. تیمارهای N130P50K220، N130P75K190 و N130P100K160 به ترتیب با میانگین 3/10، 38/9 و 65/7 گرم بیشترین وزن میوه را تولید کردند. میزان اسیدیته قابل تیتر و درصد مواد جامد محلول با افزایش سطوح تیمارهای مورد مطالعه افزایش یافت. به طور کلی تیمار N130P100K160 به دلیل تولید توت­فرنگی با صفات کمی و کیفی مطلوب و نیز به دلیل پایین‌تر بودن سطح عناصر غذایی که منجر به ایجاد شوری کمتری در محیط کشت می­شود، مناسب‌تر از سایر غلظت­ها ارزیابی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Different Concentrations of Nitrogen, Phosphorus and Potassium on Some Quantitative and Qualitative Characteristics of Strawberry cv. Selva in Hydroponic Culture

نویسندگان [English]

  • P. Mashayekhi 1
  • M. Tatari 2
چکیده [English]

To study the effect of nitrogen, phosphorus, and potassium concentrations on yield and growth index of strawberry cv. ‘Selva’ in hydroponic conditions, an experiment was carried out as factorial arrangement in completely randomized design with three replications. The culture medium used in this study was a mixture of peat and perlite in a ratio of 70% and 30%, respectively. Treatments included nitrogen at three levels (100, 130 and 160 mg/L) from ammonium nitrate source, phosphorus (50, 75, and 100 mg/L) from potassium dihydrogen phosphate and potassium (160, 190, and 220 mg/L) from potassium sulfate source. Sampling was done at the end of the fruiting period and data were recorded on shoot dry and fresh weight, leaf area, fruit weight, titratable acid, total soluble solids, yield, and number of fruit per plant. ANOVA results showed that the different levels of nitrogen, phosphorus, and potassium had significant effects on yield and growth of strawberry. Treatment N160P100K190 produced the highest fresh and dry weight and leaf area. Treatments N130P100K160 and N100P75K220 produced the highest yield with an average of, respectively, 79.27 and 77.77 grams per plant and were not significantly different. Also, treatments N130P50K220, N130P75K190, and N130P100K160 produced the highest weight of fruits with an average of 10.3, 9.38, and 7.65 g, respectively. Titratable acidity and soluble solids increased with increasing levels of the treatments. Treatment of N130P100K160 was evaluated as more appropriate than the others because this concentration produced strawberry fruits with optimum quality and quantity and lower nutrient application levels, leading to lower salinity in the culture medium.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nutrient solution
  • Growth index
  • yield
  • Macro-elements