دوره و شماره: دوره 30، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 367-496