بررسی وضعیت عناصر غذایی در باغ‌های زیتون استان قزوین با روش انحراف از درصد بهینه و تشخیص چندگانه غذایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، قزوین ایران

2 محقق بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، قزوین ایران

3 استادیار موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

چکیده

زیتون یکی از مهم‌ترین محصولات کشاورزی استان قزوین است و این استان در تولید این محصول رتبه دوم کشور را دارد. با این وجود مصرفنامتعادلکودها عاملاصلیبه همخوردنتعادلعناصرغذاییوکمبودنعملکرددرباغ‌های زیتون این منطقه می‌باشد. افزایش عملکرد در صورتی امکان‌پذیر است که تعادل بین عناصر غذایی در گیاه وجود داشته باشد. استفاده از شاخص‌هایتغذیه­ای به‌منظور بهینه کردن مصرف کودها و تشخیص اختلالات تغذیه‌ای ضروری به نظر می‌رسد. این پژوهشدر80باغ زیتوندر شهرستان طارم استان قزوین به مدت سه سال اجرا شد. نمونه‌برداری خاک و برگبه روشاستانداردانجامونمونه هاتجزیه شد.در مهرماه برداشتمحصول انجام وعملکرد اندازه‌گیری شدسپسشاخص‌هایعناصرغذایی با روش انحراف از درصد بهینه وروشتشخیصچندگانهعناصرغذایی در باغ‌ها تعیین گردید. براساسمیانگینعملکردهای محاسبه‌ شده در هردو روش، باغ‌های مطالعه شده به دو گروه باغ‌های با عملکرد زیاد و کم دسته‌بندی گردید. میانگینغلظت مطلوبعناصرغذایی (اعدادمرجع) برایعناصرنیتروژن، فسفر،پتاسیم، کلسیمومنیزیم، منگنز،روی،مسوبوربه هر دو روش به دست آمد و نتایجهریکاز شاخص‌های DOP و CND با هممقایسهشد. شاخص DOP و CND در اکثر باغ‌های مورد مطالعه کمبود عنصر منیزیوم، نیتروژن و کلسیم رانشانداد. همچنین، با توجه به شاخص‌های مورد مطالعه تمامیباغ‌هایباعملکردکم،دروضعیتنامتعادلیازنظرعناصرغذاییقرارداشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Nutrient Status in Olive Orchards of Qazvin Province using Nutritional Indices

نویسندگان [English]

 • mehrzad mostashari 1
 • azam khosravinejad 2
 • Majid Basirat 3
1 Associate Professor, Soil and Water Research Dept., Agricultural and Natural Resources Research and. Education Center, Qazvin, Iran
2 Researcher, Soil and Water Research Dept., Agricultural and Natural Resources Research and. Education Center, Qazvin, Iran
3 Assistant Professor, Soil and Water Research Institute, Karaj, Iran
چکیده [English]

Olive is one of the most important agricultural products in Qazvin Province, which has the second highest production in Iran. However, unbalanced fertilization is the main reason for disruption and disturbance in the nutritional balance and low yield in olive orchards. Increasing the yield is possible if there is a balance between the nutrients in the plant. In order to optimize the use of fertilizers and to diagnose nutritional disorders, the use of nutritional indices seems to be necessary. This study was conducted in 80 olive orchards in Tarom city in Qazvin province (Iran) for three years. Soil and leaf samples were taken and analyzed as the standard method. In September, harvesting was performed and yield was measured. Then, the nutrient indices for the orchards were determined by Compositional Nutrient Diagnosis (CND) and Deviation from Optimum Percentage (DOP) diagnosis methods. Based on the average calculated yields by both methods, the studied orchards were classified into two groups of high and low yields. The average optimum concentration of nutrients (reference numbers) for nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium, manganese, zinc, copper, and boron was obtained by both methods and the results of the DOP and CND indices were compared. The DOP and CND indices showed a deficiency of Mg, N, and Ca in most of the studied orchards. Generally, according to the studied indices, all orchards with low relative yield were in unbalanced conditions in terms of nutritional elements.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Elemental Balance
 • Deviation from Optimum Percentage
 • Compositional Nutrient Diagnosis
 • Tarom County
 1. بصیرت، م. ا.اخیانی و ع. دریاشناس.1395. برآورد اعداد مرجع عناصر غذایی برای انگور رقم شاهرودی به روش تشخیص چندگانه غذایی، نشریه پژوهش‌های خاک علوم و آب، جلد،30 شماره 1، صفحه 11-1
 2. بصیرت، م. م. ح. حقیقت نیا و س.م موسوی. ۱۳۹۶. ارزیابی و تعیین وضعیت تغذیهای باغات پرتقال رقم والنسیا در جنوب استان فارس نشریه آب و خاک. جلد 32. شماره 1. صفحه 154-143
 3. بی‌نام.1388. احداث باغ در اراضی شیب‌دار، نشریه فنی 510. وزارت جهاد کشاورزی. موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی.
 4. چاکرالحسینی، م، ر.خراسانی، ا فتوت و م. بصیرت.1395. تعیین اعداد مرجع و محدودیت عناصر غذایی برای پرتقال. نشریه مدیریت خاک و تولید پایدار. جلد ششم، شماره سوم، صفحه 172-161
 5. دریاشناس، ع؛ و ک. ثقفی. 1390. تشخیص چندگانه عناصر غذایی (CND) برای چغندرقند. مجله پژوهش‌های خاک. دوره 25. شماره 1. صفحه 12-1. موسسه تحقیقات خاک و آب.
 6. علی احیایی، م وع. امامی.1375. روش‌های تجزیه گیاه (جلد اول). نشریه 982. وزارت کشاورزی. موسسه خاک و آب. تهران. ایران
 7. علی احیایی، م و ع. ا بهبهانی زاده.1375. روش‌های تجزیه شیمیایی خاک. نشریه 893. وزارت کشاورزی، موسسه خاک و آب. تهران. ایران
 8. ملکوتی م. ج. پ. کشاورز و ن. ج. کریمیان. 1387. روش جامع تشخیص و ضرورت مصرف بهینه کود برای کشاورزی پایدار. انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 9. مستشاری م. م، گلمحمدی.1389.شناخت ناهنجاری های تغذیه ای و تعیین حد مطلوب غلظت عناصر غذایی در درختان زیتون استان قزوین. گزارش پژوهشی موسسه خاک و آب. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی. صفحه 1-87
 10. نجفی، م، م. طاهری. و.ربیعی وم. عباسی.1394. ارزیابی غلظت عناصر غذایی برگ و تعادل تغذیه‌ای برخی ارقام پسته با روش انحراف از حد بهینه. همایش ملی رهیافت‌های علمی در صنعت طلای سبز، پسته. دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان.
 11. حسینی، ی.1395. کاربرد روش انحراف از درصد بهینه برای تعیین تعادل تغذیه‌ای باغ‌های لیمو‌‌ترش در استان هرمزگان. نشریه دانش آب‌وخاک. جلد 25 شماره 2/3 صفحه 243 تا 255.
 12. Aitchison, J. 1986. Statistical analysis of compositional data. Chapman and Hall, New York.- Ross, S.M. 1987. Introduction to probability and statistics for engineers and scientists. John Wiley & Sons, New York.
 13. Blanco–Macías, F, Magallanes–Quintanar, R., Valdez–Cepeda, R. D., Vázquez–Alvarado, R., Olivares–Sáenz, E., Gutiérrez–Ornelas, E., Vidales–Contreras, J. A., and Murillo–Amador, B. 2010. Nutritional reference values for Opuntia ficus–indica determined by means of the boundary–line approach. Journal of Plant Nutrition and Soil Science 173: 923–934.in perlite substrate. J. Sci. Technol. Greenhous Cul. 2: 6. 23-350
 14. Khiari, L., Parent, L.E.and Tremblay,N. 2001a. Critical compositional nutrient indexes for sweet corn at early growth stage. Agron. J. 93:809–814
 15. Khiari, L., Parent, L.E. and N. Tremblay. 2001b. The Phosphorus compositional nutrient diagnosis Range For Potato. Agron. J. 93:815–819
 16. Khiari, L., Parent, L.E.and N. Tremblay. 2001c. Selecting the high-yield subpopulation for diagnosing nutrient imbalance in crops. Agron. J. 93:802–808
 17. Martín, I., I. Romero, N. Domínguez, A. Benito, and A. García-Escudero. 2016. Comparison of DOP and DRIS methods for leaf nutritional diagnosis of Vitis vinifera L., Cv. Tempranillo. Communications in Soil Science and Plant Analysis 47 (3):375–86.
 18. Monge, E., Montañés, L., Val, J., and Sanz, M. 1995. A comparative study of the DOP and DRIS methods, for evaluating the nutritional status of peach trees. Acta Hort. 383: 191-199.
 19. Montañés, L., Heras, L., Abadía, J., and Sanz, M. 1993. Plant analysis interpretation based on a new index: Deviation from optimum percentage (DOP). Journal of Plant Nutrition 16:1289–308.
 20. Mostashari,M.A.Khosravinejad,M.Golmohamadi.2018. Comparative Study of DOP and CND Methods for Leaf Nutritional Diagnosis of Vitis Vinifera in Iran. Journal of the Communications In Soil Science And Plant Analysis.49(5):576-584.
 21. Parent, L. E., and M. Dafir. 1992. A theoretical concept of compositional nutrient diagnosis. Journal of the American
 22. Parent, L.E. 2003. Diagnosis of the nutrient compositional space of fruit crops. RevistaBrasileira Fruticultura, Jaboticabal. 33: 321-334
 23. Parent, L.E. Cambouris, A.N.and A. Muhawenimana. 1994. Multivariate diagnosis of nutrient imbalance in potato crops. Soil Sci. Soc. Am. J. 58:1432–1438.
 24. Przemysław, B. 2016. Diagnosis of Sugar Beet (Beta vulgaris L.) Nutrient Imbalance byDRIS and CND-clr Methods at Two Stages during Early Growth. Journal of PlantNutrition. 39:1-16.
 25. Ross, S.M. 1987. Introduction to probability and statistics for engineers and scientists. John Wiley & Sons, New York.sodium and magnesium on some growth characteristics and chlorophyll content of pistachio.
 26. Sharma,J., Shikhamany, S.D,. Singh, R.K. and Raghupathi, H.B. 2005. Diagnosis ofnutrient imbalance in Thompson Seedless grape grafted on Dog Ridge rootstock by DRIS.Commun. Soil Sci. Plant Anal. 36: 19-20. 2823-2838.
 27. Society for Horticultural Science 117:239–42.
 28. Xu, M., Zhang J., Wu, F., and Wang, X. 2015. Nutritional diagnosis for apple by DRIS, CND and DOP. Advance Journal of Food Science and Technology. 7: 4. 266-273.
 29. Zad-Salehi, F., Mozaffari, V., Taj-Abadipour, A., and Hokmabadi, H. 2011. Interaction ofsodium and magnesium on some growth characteristics and chlorophyll content of pistachio in perlite substrate. J. Sci. Technol. Greenhous Cul. 2: 6. 23-350.