ارزیابی اثر مدیریت‌های مختلف مصرف نیتروژن بر عملکرد و برخی از ویژگی‌های کیفی توت فرنگی رقم کوئین الیزا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، سنندج، ایران

2 استادیار بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، سنندج، ایران

10.22092/ijsr.2022.126891

چکیده

به منظور ارزیابی اثر مقدار نیتروژن و زمان­های مصرف بر عملکرد و برخی از ویژگی­های کیفی توت فرنگی رقم کوئین الیزا در سامانه کشت چند ساله، آزمایشی مزرعه­ای­ در ایستگاه تحقیقاتی گریزه شهرستان سنندج از سال 1396 لغایت 1398 اجرا شد. تیمارهای آزمایش، شامل چهار سطح N0، N50،  N100و N150 )کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار) از منبع کودی اوره و چهار زمان مصرف -T1کل نیتروژن در بهار (دو هفته قبل از گل­دهی)، –T2کل نیتروژن در بهار (یک روز پس از آخرین چین برداشت)، T3-کل نیتروژن در ابتدای شهریور ماه و T4- نیتروژن در سه تقسیط مساوی در زمان­های T1، T2 و T3) در سه تکرار به صورت فاکتوریل در قالـب طرح بلوک­های کامل تصادفی اجرا شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر سال بر عملکرد، TSS، pH، اسیدیته، ماده خشک میوه معنی­دار بود (01/0 p<). اثرات اصلی سطوح نیتروژن و زمان مصرف بر عملکرد، ماده خشک و TSS معنی­دار بود (01/0 p<). اثر متقابل سال و زمان مصرف بر عملکرد میوه معنی­دار بود(01/0 p<). اثر متقابل زمان مصرف و سطوح نیتروژن بر عملکرد و ماده خشک و TSS میوه معنی­دار بود (05/0 p<). بیشترین عملکرد در تیمار N150 و زمان مصرف T4 به میزان 629 گرم در بوته به دست آمد و پس از آن، تیمارهای N150 T3، N100 T4 و N100 T3، به ترتیب بیشترین عملکرد را نشان دادند، در حالی­که عملکرد در تیمارهای N150 و N100 در زمان T2­، نسبت به شاهد اختلاف معنی­داری نداشت. اثرات اصلی زمان مصرف نیتروژن بر شاخص کلروفیل و غلظت نیتروژن برگ، معنی­دار بود (01/0 p<). با افزایش مصرف نیتروژن، غلظت نیتروژن در برگ، به طور صعودی، افزایش یافت. بین غلظت نیتروژن در برگ و شاخص کلروفیل برگ، همبستگی مثبت و قوی وجود داشت. سطوح نیتروژن و زمان مصرف، موجب افزایش معنی­دار (05/0 p<) ماده خشک و درجه بریکس (TSS) میوه شد و بر اسیدیته­کل و pH میوه تاثیر نداشت. تیمارN100  در زمان T4، بیشترین عملکرد میوه، ماده خشک و درجه بریکس میوه را داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating Effect of Different Nitrogen Application Managements on Yield and Some Quality Traits of Strawberry

نویسندگان [English]

 • Mohammad Hossein Sedri 1
 • Farhad Karami 2
1 Assistant Professor, Soil and Water Research Department, Kurdistan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Sanandaj, Iran
2 Assistant Professor, Crop and Horticultural Research Department, Kurdistan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center. AREEO, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

In order to evaluate the effect of nitrogen rates and application times on yield and some quality characteristics of strawberry cultivar Queen Elisa in the perennial harvesting system, a field experiment was conducted at Grizeh Station in Sanandaj District, Iran, from September 2011 to 2013. Treatments included four rates of nitrogen (N0, N50, N100, and N150 kg N. ha-1 from urea) and four application times: T1=Total nitrogen in spring (two weeks before flowering), T2=Total nitrogen in spring (one day after the last harvest), T3=Total nitrogen at the beginning of September, and T4=Application of nitrogen in three equal installments at times T1, T2, and T3. Experiment was conducted with three replications as a factorial in a randomized complete block design. The results of analysis of variance showed that the effect of year on yield, TSS, pH, acidity, and dry matter of fruit was significant (p<1%). The main effects of nitrogen rates and application time on yield, dry matter, and TSS of fruit were significant (p<1%). The interaction effect of year and application time on fruit yield was significant (p<1%). The interaction effect of application time and nitrogen rates on fruit yield was significant (p< 5%) and on dry matter and TSS of fruit at p<1%. The highest fruit yield was obtained in N150 treatment and T4 application time of 629 g. plant-1 followed by fruit yield in N150 T3, N100 T4, and N100 T3, respectively, while N150 and N100 at T2 were not significantly different from the control. The effects of different nitrogen rates and application times of nitrogen on chlorophyll index and leaf nitrogen concentration were significant (p<1%). With increasing nitrogen rates, its concentration in the leaves increased. There was a strong positive correlation between nitrogen concentration in leaves and leaf chlorophyll index. Nitrogen rates and application times had no effect on titratable acidity and pH of fruit. By application of 100 kg N.ha-1 in three equal installments at T4, the highest yield, TSS, and fruit dry matter were obtained.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Urea
 • Application time
 • fruit characteristics
 1. علی­احیایی، م. 1373. شرح روش های تجزیه شیمیایی خاک. نشریه فنی شماره 893. موسسه تحقیقات خاک و آب. تهران. ایران.
 2. ملکوتی، م، ج و م، ن، غیبی. 1379. تعیین حد بحرانی عناصر غذایی مؤثر در خاک، گیاه و میوه در راستای افزایش عملکرد کمی و کیفی محصولات استراتژیک کشور. چاپ دوم با بازنگری کامل. نشر آموزش کشاورزی. معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسانی سازمان تات. وزارت کشاورزی. کرج. ایران.
 3. ملکوتی، م، ج و م، همایی. 1373. حاصلخیزی خاک‌های مناطق خشک «مشکلات و راه‏حل‌های». انتشارات دانشگاه تربیت مدرس. تهران. ایران.
 4. Agehara, S., and M.C.d.N. Nunes. 2021. Season and nitrogen fertilization effects on yield and physicochemical attributes of strawberry under subtropical climate conditions. Agronomy, 11, 1391. https://doi.org/10.3390/ agronomy11071391
 5. Bielinski, M.S., and C.K. Chandler. 2009. Influence of nitrogen fertilization rates on performance on strawberry cultivars. International Journal of Fruit Science. 9:126-135. https://doi.org/10.1080/15538360902991337
 6. Cárdenas-Navarro, R., L. López-Pérez, P. Lobit, O. Escalante-Linares, V. Castellanos-Morales, and R. Ruíz-Corro. 2004. Diagnosis of N status in strawberry (Fragaria x ananassa Duch.). Proc. Intl. Workshop on Models Plant Growth and Contr. Prod. Qual. In Hort. Prod. Acta Hort. 654:257–262. https://doi:10.1080/15538360902991337
 7. Chandramohan Reddy, G., and R.K. Goyal. 2020. Growth, yield and quality of strawberry as affected by fertilizer N rate and biofertilizers inoculation under greenhouse conditions. Journal of Plant Nutrition. https://doi.org/10.1080/01904167.2020.1806301
 8. Durner, E.F. 2017. Fall nitrogen enhances spring nitrogen enhanced flowering in the long day strawberry cultivar ‘Elan’. AIMS Agriculture and Food. 2(2):149-164. https://doi: 3934/agrfood.2017.2.149
 9. Einizadeh, S., and A.A. Shokouhian. 2018. The effect of biofertilizer and nitrogen rates on quantitative and qualitative properties of strawberry cultivar 'Paros'. Journal of Central European Agriculture, 19(3): 517-529. p.517-529. https://doi:/10.5513/JCEA01/19.3.2078
 10. Fuleki, T., and F. Francis. 1968. Quantitative methods for anthocyanins. 2. Determination of total anthocyanin and degradation index for cranberry juice. Journal of Food Science and Technology. 33, 78-83.
 11. Garigilo, N.F., A. Pilatti, and B.L. Baldi. 2000. Using nitrogen nalance to calculate fertilization in strawberries. Hort Technology. 10:147-150.
 12. George, J.H., E.E. Albregts C.C. Chandler, J. Cornell, C., and J. Harrison. 1996. Nitrogen fertigation requirements of drip-irrigated strawberries. J Amer. Soc. Hort. Sci. 121(4):660-665. https://doi:21273/jashs.121.4.660
 13. Hart, J., T. Righetti, A. Sheets, and L.W. Martin. 2000. Strawberries, Fertilizer Guide. Ore. State Univ. Ext. Ser. Publ. FG 14.
 14. Hochmuth, G.J., E.E. Albregts, C.C. Chandler, J. Cornell, and J. Harrison. 1996. Nitrogen fertigation requirements of drip-irrigated strawberry. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 121(4):660-665.
 15. Jones, Jr. J. Benton, B. Wolf, and H.A. Milles. 1991. Plant Analysis Handbook (A Practical Sampling, Preparation, Analysis, and Interpretation Guide). ISBN 1-878148-001. Printed in the United Staets of America.
 16. Lindsay, W.L, and W.A. Norvell. 1978. Development of a DTPA soil test for zinc, iron, manganses and, copper. J. Soil. Sci. Soc. Am. Proc. 42:421-428.
 17. Miner, G.S., E.B. Polling, D.E. Carol, and L.A. Nelson. 1997. Influence of fall nitrogen and spring nitrogen-potassium applications on yield and fruit quality of “Chandler” strawberry. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 122 (2):290-295.
 18. 2021. Compendium of International Methods of Wine and Must Analysis. International Organisation of Vine and Wine. Vol:1. Paris, ISBN: 978-2-85038-033-4, pp 154–196
 19. Simpson, D. 2018. The economic importance of strawberry crops. In: Hytönen T., Graham J., Harrison R. (eds). The genomes of Rosaceous berries and their wild relatives. Compendium of plant genomes. Springer  International Publishing, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-76020-9_1