دوره و شماره: دوره 37، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 95-197 
بررسی رابطه بین میزان نیتروژن کل و برخی ویژگی‌های خاک در منطقه زرین‌شهر

صفحه 167-182

10.22092/ijsr.2023.359235.674

نیلوفر پیرستانی؛ مژگان احمدی ندوشن؛ محمدهادی ابوالحسنی؛ رسول زمانی احمدمحمودی


تهیه نقشه رقومی ظرفیت زراعی و نقطه پژمردگی دائم خاک‌های زراعی بخش جنوبی دشت سیستان

صفحه 183-198

10.22092/ijsr.2023.361678.699

فاطمه کیخایی؛ معصومه دلبری؛ ناصر دوات گر؛ فرزاد حسن پور؛ محمد جمشیدی؛ پیمان افراسیاب