دوره و شماره: دوره 35، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 339-443 

مقاله پژوهشی

بررسی تأثیر عوامل خاکی بر رشد برنج در استان های گیلان، مازندران و خوزستان

صفحه 339-351

10.22092/ijsr.2021.356066.634

سید علیرضا سید جلالی؛ ابوالفضل آزادی؛ میرناصر نویدی؛ مهناز اسکندری؛ علی چراتی؛ شهرام محمود سلطانی؛ علی زین الدینی؛ بهاره دلسوز خاکی