دوره و شماره: دوره 28، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 607-721 
کارایی مدل‌های برآورد دامنه رطوبتی با حداقل محدودیت در خاک

صفحه 659-699

10.22092/ijsr.2015.100857

زهرا کاظمی؛ محمدرضا نیشابوری؛ حسین بیات؛ شاهین اوستان؛ محمد مقدم