دوره و شماره: دوره 26، شماره 3، آذر 1391، صفحه 219-316 

مقاله پژوهشی

ضرورت تدوین «قانون کود» و «استانداردهای ملی» در راستای ساماندهی مدیریت امور کود در ایران

صفحه 219-225

10.22092/ijsr.2012.126398

کامبیز بازرگان؛ مهناز متین‌فر؛ حسنعلی حسین‌زاده؛ محمد حسین داوودی؛ حامد رضایی؛ محمدنبی غیبی