دوره و شماره: دوره 22، شماره 1، خرداد 1387، صفحه 1-145 
اثر ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی بر فرسایش‌پذیری در خاک‌های آهکی

صفحه 59-68

10.22092/ijsr.2008.126983

علی رضا واعظی؛ حسینعلی بهرامی؛ سید‌حمیدرضا صادقی؛ محمدحسین مهدیان