دوره و شماره: دوره 22، شماره 2، اسفند 1387، صفحه 147-270 
تأثیر لجن فاضلاب بر پروفیل شوری خاک

صفحه 165-179

10.22092/ijsr.2009.126996

مژگان یگانه؛ مجید افیونی؛ یحیی رضایی نژاد


ارزیابی توان تولید اکسین توسط سودوموناس های فلورسنت و اثرات آنها در رشد گیاهچه های کلزا (Brassica napus L.)

صفحه 203-215

10.22092/ijsr.2009.126999

پیمان عباس زاده دهجی؛ هادی اسدی رحمانی؛ ناهید صالح راستین؛ کاظم خاوازی؛ علی اشرف سلطانی