دوره و شماره: دوره 25، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 265-384 
بررسی توزیع مکانی برخی فلزات سنگین در خاکهای استان همدان

صفحه 323-336

10.22092/ijsr.2012.126513

الهه موسوی؛ علیرضا سفیانیان؛ نورا میرغفاری؛ لقمان خداکرمی