دوره و شماره: دوره 27، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 427-643 
برآورد منحنی نگهداری آب خاک به روش رگرسیون و به کمک مدل گرانولت و گرنت

صفحه 531-544

10.22092/ijsr.2014.126293

حسین بیات؛ گلناز ابراهیم زاده؛ ناصر دوات گر؛ علی اکبر صفر سنجانی؛ حمید زارع ابیانه


تعیین منحنی رطوبتی و پارامترهای معادله ون-گنوختن در خاک‌های آبدوست و آب‌گریز شده در اثر حرارت

صفحه 573-582

10.22092/ijsr.2014.126303

نگار نورمحناد؛ سید حسن طباطبائی؛ محمد‌رضا نوری امامزاده‌ای؛ شجاع قربانی دشتکی؛ عبدالرحیم هوشمند