دوره و شماره: دوره 33، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 245-600 
اثر تراکم خاک و کاربرد ماده آلی بر برخی ویژگی‌های زیستی خاک در کشت گلخانه‌ای گندم

صفحه 485-495

10.22092/ijsr.2020.121220

مهربان شاهپوری ارانی؛ احمد فرخیان فیروزی؛ نعیمه عنایتی ضمیر؛ افراسیاب راهنما