دوره و شماره: دوره 24، شماره 3، اسفند 1389، صفحه 203-290