دوره و شماره: دوره 36، شماره 3، آذر 1401، صفحه 225-334 

مقاله پژوهشی

تأثیر مواد محرک رشد گیاهی بر عملکرد و اجزاء عملکرد کلزا

صفحه 225-241

10.22092/ijsr.2022.358562.665

محمد علی خودشناس؛ جواد قدبیک لو؛ فریدون نورقلی پور


بررسی واکنش ارقام گلرنگ به سطوح مختلف فسفر در مناطق گرم

صفحه 243-257

10.22092/ijsr.2022.358810.669

فریدون نورقلی پور؛ لیلا رضاخانی؛ کامران میرزاشاهی؛ هرمزد نقوی؛ مجید رجایی؛ مجتبی یحیی آبادی