دوره و شماره: دوره 21، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 159-322 

مقاله پژوهشی

ارزیابی تراکم بوته و سطوح نیتروژن بر فیلوکرون و سرعت ظهور برگ ذرت

صفحه 159-169

10.22092/ijsr.2018.127068

سعید حکم علی پور؛ رئوف سید شریفی؛ مرتضی قدیم زاده؛ شهزاد جماعتی ثمرین


برآورد حدود پایداری خاک با استفاده از ویژگی‌های زودیافت خاک

صفحه 201-207

10.22092/ijsr.2018.127087

رسول میرخانی؛ سعید سعادت؛ محمود شعبانپور شهرستانی؛ پروین آریا؛ مژگان یگانه


جداسازی و بررسی صفات محرک رشد گیاهی(PGP) برخی از سودوموناس های فلورسنت بومی خاکهای ایران

صفحه 277-289

10.22092/ijsr.2018.127130

علی اشرف سلطانی؛ ناهید صالح راستین؛ کاظم خاوازی؛ هادی اسدی رحمانی؛ پیمان عباس زاده دهجی