دوره و شماره: دوره 20، شماره 2، اسفند 1385، صفحه 175-334 
استفاده از Agrobacterium rhizogenes برای ایجاد ریشه‌های القایی در چند گیاه دولپه‌ای

صفحه 251-260

10.22092/ijsr.2007.127205

مژگان شاه‌محمدی؛ شیرین قربانی؛ احمد اصغرزاده؛ فرهاد رجالی؛ علیرضا شعرای نجاتی


تکثیر Glomus intraradices و تهیه مایه تلقیح آن قارچ به روش کشت درون شیشه‌ای

صفحه 261-270

10.22092/ijsr.2007.127206

فرهاد رجالی؛ امین علیزاده؛ محمد جعفر ملکوتی؛ ناهید صالح راستین؛ کاظم خاوازی؛ احمد اصغرزاده


بررسی نقش مدیریت چرای آزاد و دست کاشت مراتع بر تولید روانآب

صفحه 313-323

10.22092/ijsr.2007.127222

سید حمید‌رضا صادقی؛ بابک قادری وانگاه؛ نصرت ا.. صفائیان