دوره و شماره: دوره 19، شماره 2، اسفند 1384 
بررسی چند عامل سرخشکیدگی پسته و کنترل آن با تغذیه بهینه

صفحه 151-161

10.22092/ijsr.2006.127439

وحید مظفری؛ محمد جعفر ملکوتی؛ بهمن خلد برین؛ محمد بای‌بوردی


بررسی تکثیر باکتری Sinorhizobium meliloti در چند محیط کشت ارزان قیمت

صفحه 201-211

10.22092/ijsr.2006.127451

شیرین قربانی؛ احترام سادات رحیمی؛ کاظم خاوازی؛ محمدحسین ارزانش


بررسی تأثیر سویه‌های ریزوبیومی بومی خاکهای ایران بر عملکرد و خصوصیات کیفی لوبیا

صفحه 213-220

10.22092/ijsr.2006.127452

هادی اسدی رحمانی؛ میترا افشاری؛ کاظم خاوازی؛ فریدون نورقلی‌پور؛ اکرم اوتادی


بررسی تراکم جمعیت و شناسایی سودوموناس‌های فلورسنت در ریزوسفر گندم مناطق مختلف ایران

صفحه 221-230

10.22092/ijsr.2006.127453

میرحسن رسولی صدقیانی؛ حشمت‌اله رحیمیان؛ کاظم خاوازی؛ محمدجعفر ملکوتی؛ هادی اسدی رحمانی


تأثیر مدیریت زراعی در زراعت ذرت بر مقدار نفوذ پایه خاک در آبیاری جویچه‌ای

صفحه 251-257

10.22092/ijsr.2006.127460

سید حسن طباطبائی؛ محمد‌رضا نیشابوری؛ حسین فرداد؛ عبدالمجید لیاقت


بررسی اثر تغییر پارامترهای موج بر روی یکنواختی و راندمان آبیاری موجی

صفحه 267-274

10.22092/ijsr.2006.127462

منیژه ایزدی؛ مهدی کوچک زاده؛ جمال ‌ ‌محمد ولی سامانی؛ مهدی شهابی فر